Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 46 Shanru yamen 擅入衙門

一、刑部乃總理刑名之地,如有閒雜人等出入,將應審犯人帶進時多帶,閒人跟進被獲者,係官交與該部議處。平人,在刑部衙門首枷責。其看門撥什庫、披甲、皂隸,亦照此例枷責。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname