Mongolian Code 1764

Article 10 - 外藩王等坐次

一、外藩親王在內地親王以下,外藩郡王在內地郡王以下,外藩貝勒在內地貝勒以下,外藩貝子在內地貝子以下,外藩公在內地公以下坐。再,外藩台吉等行禮、坐次,不論品級,皆在丹墀上行禮。十人以內來朝者,在殿內列坐;十人以外來朝者,其餘俱在丹墀以上刀鎗、鑾駕之後列坐。

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - juezhi 爵秩

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname