Mongolian Code 1789

Article 1 - 公主之子親王子弟給與職銜 (güngjü ner-ün köbegüd, čin vang-ud-un köbegüd, degüner-tür jerge olγaγulqu anu) (Fonction et grade conférés aux fils des princesses et fils et frères cadets des princes de premier degré)

一、公主之子,親王等子弟,作為頭等。和碩格格之子,郡王、多羅貝勒之子弟,作為二等。多羅格格之子,貝子、公等之子弟,作為三等。再,王、貝勒之族兄弟,并頭等台吉以下台吉等子弟,俱作為四等台吉。
nigen jüil, güngjü-yin köbegüd, čin vang-ud-un köbegüd, degüner-i terigün jerge, qošui-yin gege-yin köbegüd, kiyün vang, törü-yin noyan-u köbegüd, degüner-i ded jerge, törü-yin gege-yin köbegüd, beyise, güng-üd-ün köbegüd, degüner-i γutaγar jerge, basa vang, noyad-un törül-ün aq-a-nar degüner, terigün jerge-yin tayiji-ača dooruγsi tayijinar-un köbegüd, degüner-i čöm dötüger jerge-yin tayiji bolγamui.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname