Mongolian Code 1789

Chapter 12 - duanyu 斷獄 (jarγu sigükü>) (Judgment and Imprisonment)

Article 181 - 罰罪九數 (yal-a-yin yisün-ü toγ-a)

一、罰罪之九數,乃馬二匹、犍牛二隻、乳牛二隻、三歲牛二隻、兩歲牛一隻;五數,則犍牛一隻、乳牛一隻、三歲牛一隻、兩歲牛二隻。罰犯人三歲牛一隻,給與追罰之人。
nigen jüil, yal-a-yin yisün-ü toγ-a inu qoyar mori qoyar šar üker, qoyar üniy-e, qoyar γuna nigen biraγu. tabun-u toγ-a inu nigen šar üker, nigen üniy-e, nigen γuna, qoyar biraγu.yal-a-yi abču ögkü. elči yalatu kümün-еčе nigen γuna üker ab.

Article 182 - 凡罰罪牲畜,兩造扎薩克差人取牛 (aliba yal-a-yin mal abqui-dur qoyar eteged-ün jasaγ-un jaruγsan elči üker abqui anu)

一、罰給牲畜犯人之扎薩克,差人取三歲牛一隻。受贓罰之扎薩克差人,於其牲畜內,十中取一,二十中取二,三十中取三。此外不准多取。
nigen jüil, yal-a-yin mal-i abču ögkü yalatu kümün-ü jasaγ-un jaruγsan elči nigen γuna üker ab. yala abqu jasaγ-un jaruγsan elči tere mal-un arban-аčа nigen, qorin-ača qoyar γučin-ača γurban ab. tegüeče ilegüü ülü abumu.

Article 183 - 凡罰罪,貝勒各取其一 (aliba yal-a abqui-dur öber-ün noyan nijeged abqui anu)

一、凡罰罪,其貝勒按九數取一,不足九不取。
nigen jüil, aliba yal-a abqui-dur tegün-ü noyan yisün toγalaju nijeged abtuγai yisün ese kürbesü ülü abumu.

Article 184 - 凡出首事件,所罰物內給首者一半 (aliba yal-a gerečilebesü abuγsan yal-a-yin dotur-ača gereči qaγas-i inu abqui anu)

一、凡出首事件,所罰物內給首者一半。
nigen jüil, aliba yal-a-yi gerečilebesü abuγsan yal-a-yin dotur-ača gereči qaγas-i inu abumu.

Article 185 - 懷讎取畜 (öslejü mal abqui anu)

一、凡以首出事件讎取牲畜者,已未管旗王,罰三九牲畜;貝勒、貝子、公等,罰二九牲畜;台吉、塔布囊等,罰一九牲畜。其以讎所取牲畜,給回伊主。將其人遣赴伊願往之處。
nigen jüil, aliba yal-a-yi gerečilebe kemen öslejü mal abubasu jasaγ ba jasaγ busu vang-ud bolbasu γurban yisün, beyile, beyise, güng-üd bolbasu qoyar yisün, tayiji, tabunang-ud bolbasu nigen yisü-ber torγaγad ösiejü abuγsan mal-i ejen-dür inu qoyisi ögčü, tere kümün-i γajar songγuγulju γarγamu.

Article 186 - 罰罪無畜者令章京等發誓 (yal-a-dur abqu mal ügei kemebesü jangginar-i siqaqu anu)

一、凡罰取無畜者,令佐領,或擇佐領內材幹人發誓。若誓保其無畜而續經犯出者,將犯出牲畜追取。其發誓人罰一九牲畜。
nigen jüil, aliba yal-a-dur abqu mal ügei kemebesü sumun-u janggi, esebesü sumun-u dotur-a yekeken arad-i songγuju siq-a. mal ügei kemen batulaju siqaγan-dur oruγad qoyin-a γarbasu γaruγsan mal-i abuγad siqaγan-dur oruγsan kümün-i nige yisü-ber torγ-a.

Article 187 - 罰三九以上案件,擇管旗章京等令其發誓 (γurban yisün-ü yal-a-ača degedsi yal-a-yi qusiγu-yi jakiruγču janggi nar-i songγuju siqaqu anu)

一、罰三九以上案件,擇管旗章京等發誓。罰一九以下案件者,於佐領內揀擇發誓。
nigen jüil, γurban yisün-ü yal-a abqu yal-a-ača degegsi-dür qusiγu-yi jakiruγči jangginar-i songγuju siq-a, nigen yisün abqu yala-ača doruγsi-dur sumun-u doturača songγuju siq-a.

Article 188 - 凡罰罪案件,不令王等發誓 (aliba yal-a-dur vang-ud-i ülü siqaqu anu)

一、凡罰罪案件,不令已未管旗王、貝勒、貝子、公、額駙、協理台吉等發誓,令擇伊旗內台吉、塔布囊等發誓。
nigen jüil, aliba yal-a-dur jasaγ ba jasaγ busu vang, beyile, beyise, güng, efü, tusalaγči tayiji nar-i siqaγan-a ülü barimui, teden-ü qusiγun-u dotur-a tayiji, tabunang-ud-i songγuju siq-a.

Article 189 - 罰罪牲畜不足者責打 (yal-a-dur abqu mal ese kürbesü jančiqui anu)

一、凡罰取牲畜:不足一,則鞭二十五;不足二,則鞭五十;不足三,則鞭七十五;不足四數以上牲畜,則鞭一百。不許多責。
nigen jüil, aliba yal-a-dur abqu mal nigen dutabasu qorin tabun tasiγur, qoyar dutabasu tabin tasiγur, γurban dutabasu dalan tabun tasiγur, dörben-еčе degegsi kedüi mal ülü kürbečü-ber jaγun tasiγur-ača ilegüü ülü jančimu

Article 190 - 存公牲畜賞與公事効力之人 (jasaγ-tur abuγsan mal-i alban-u kereg-tür jidkügsen arad-tur šangnaqui anu)

一、凡應存公罰取牲畜,交該盟长、扎薩克等照數追出,賞給實在出力奮勉之人。將賞過之處報院察核。
nigen jüil, aliba jasaγ-tur abquy-a jokistu yal-a-yin mal-i qariy-a-tu čiγulγan-u terigün jasaγ-ud-tur tusiyan ögčü toγan-u yosuγar kögejü abuγad üneker jidküjü öggügsen arad-tur šangnaju ög šangnaγsan yabudal-i yabudal-un yamun-dur medegüljü kinan bayičaγaγtun

Article 191 - 斬絞人犯解送原犯事地方正法 (čabčiju alaqu, köbčidejü alaqu yalatu arad-i uγ yal-a qaldaγsan γajar-tur kürgejü čaγaja-bar bolγaqui anu)

乾隆二十五年年,刑部議覆奉天副都統增海所奏定例

一、蒙古內行刦傷人得財者,將首從加功人等法應立決,並偷四項牲畜等犯內秋後勾到者,俱解送原犯事地方正法。應梟首示衆者,令梟首示戒。

tngri-yin tedkügsen-ü qorin tabuduγar on. sigükü yabudal-un yamun-аčа füng tiyan-u meyiren-ü janggi zengqai-yin ayiladqaγsan-i dakin kelelčeged ayiladqaju toγtaγaγsan qauli

nigen jüil, mongγol-ud-un dotur-a buliyan yabuqui-dur kümün-i qoor kijü ed olbasu terigülegsen qulaγayiči, ded qulaγayiči bol-un küčün tusalaγsan arad-i čaγajan-dur darui alabasu jokiqu, jiči dörben jüyil-ün mal-i qolaγuγsan jerge-yin yalatu arad-un dotur-a namur siqükü čaγ-tur küriyelejü tataγsan-i inu čöm qariyatu yalatu kümün-ü uγ yal-a qaldaγsan γajar-tur kürgejü čaγaja-bar bolγaγtun, toluγai-yi inu elgüjü qamuγ ulus-tur üjegülbesü jokiγčid-i inu toluγai-yi elgüjü qamuγ ulus-tur čegerlel üjegülügtün.

Article 192 - 食俸王台吉等議處 (fünglü idekü vang, tayiji nar-i yal-a kelelčeküi anu)

一、凡食俸之蒙古王、貝勒、貝子、公、台吉、官員等,若犯私罪,其應罰馬匹牲畜給付事主者,仍罰給馬匹牲畜。若犯公罪,其馬匹牲畜應存公者,俱按伊所犯之罪,連俸銀、緞疋一併罰。無俸之人,仍罰馬匹牲畜。
nigen jüil, aliba fünglü idekü mongγol-un vang, beyile, beyise, güng, tayiji nar qafačud amin-u kereg-iyer toruγad, yal-a mal-i jerge-yin kümün-dür olγuγulbasu jokiγčid-i inu mön yosuγar mal ab, alban-u kereg-iyer torču yal-a-yin mal jasaγ-tur abubasu jokiγčid-i inu čöm teden-ü kigsen qem yal-a-yi üjejü fünglü-yin mönggü torγ-a selte-yi tasuluγtun. fünglü ügei arad bolbasu mön yosuγar yal-a-yin mal ab.

Article 193 - 凡事出,兩造私議完結 (aliba jarγu γaruγad qoyar jarγutu kümün joriγ-iyar jokičaju baraqu anu)

一、凡事出,不許兩造私議。若私議完結:係貝勒等,罰三九牲畜;平人,罰一九牲畜。由伊旗扎薩克貝勒帶人,至犯人扎薩克貝勒處講和。如至兩日不給人者,其扎薩克貝勒按日罰三歲牛。事結以前,不騎烏拉,不食廩給;事結給領時,由犯人旗分議給,騎烏拉、駐宿、食廩給。其領取之扎薩克所差之人,雖有九數,止由牲畜內取三,不准多取,抽罰頭馬一匹。其給領之扎薩克所差之人,雖有九數,止由罰畜內取三歲牛一隻。若至十日而所罰牲畜不行全給者,係犯人旗下:王等罰馬十匹;貝勒、貝子、公等罰馬七匹;台吉等罰馬五匹,由馬羣拿取。倘將所罰之馬搶奪者,聲敘緣由報院,向奪罰馬之王、貝勒、貝子、公、台吉等將應罰馬匹牲畜,照數追取外,各罰俸三個月。
nigen jüil, aliba jarγu γarbasu qoyar jarγutu kümün joriγ-iyar büü jokiča. kerbe jokičaju barabasu, noyad bolbasu γurban yisün, qaraču kümün bolbasu nigen yisü-ber torγ-a öber-ün qusiγun-u jasaγ-un noyan-ača elči abču gem-tü kümün-ü jasaγ-un noyan-dur kürčü kelelčegtün. qoyar edür boltal-a elči ese ögbesü tere jasaγ-un noyan-ača edür toγalaju γuna üker ab. jarγu daγusγaqu-yin urida ulaγa unuqu ügei. siqüsü idekü ügei. jarγu daγusuγad yal-a abču ögküi-dür yalatu qusiγun-ača ulaγa unuju, edür qonuγ-tur sigüsü iden kelelčejü ab. abqu jasaγ-un jaruγsan elči kedüi yisün bolbaču mal-ača γurban-ača ilegüü ülü abumu. yal-a-yin degeji morin nigen, yal-a abču ögkü jasaγ-un jaruγsan elči kedüi yisün-čü bolba yal-a-yin mal-ača nigen γuna üker abtuγai. arban edür boltal-a yal-a-yin mal-i bürin-e ese ögbesü yalatu qusiγun-u vang-ud bolbasu arban morin, beyile beyise, güng-üd bolbasu doluγan morin tayiji nar bolbasu tabun morin-i aduγun-ača bariju abuγdun. tere abuγsan morin-i kerbe buliyaqu bolbasu učir siltaγan-i γarγaju yabudal-un yamun-dur medegülüre iregtün. yal-a-yin morin buliyaγsan vang, beyile, beyise, güng, tayiji nar-ača torγaju abqu morin mal-i toγan-u yosuγar kögejü abqui-ača γadan-a ken-či bolba γurban sar-a-yin fünglü tasuluγtun.

Article 194 - 出首事件,不令首者發誓 (yal-a-yi gerečilebesü gereči-yin eteged-ün kümün-i ülü siqaqu anu)

一、凡出首事件,不令首者發誓,令賊犯發誓。
nigen jüil, aliba yal-a-yi gerečilebesü gereči-yin eteged-ün kümün-i ülü siqamui. qulaγayiči-yin eteged-eče siqaγtun.

Article 195 - 出首之人不令入扎薩克等名下 (gerečilejü γarγaγsan kümün-i jasaγ-ud-tur ülü oruγulqui anu)

一、凡出首事件之人,並案內干連人等,應遣赴旗內願往之處者,不令入管旗王貝勒、貝子、公、協理台吉、塔布囊及伊子名下,擇入不管旗王、貝勒、貝子、閑散台吉、塔布囊等名下。
nigen jüil, aliba yal-a-yi gerečilejü γarγaγsan kümün basa kereg-tür qolbaγdaγsan arad-i qusiγun-u dotur-a γajar songγuγulju γarγabasu jokiγčid-i qusiγu-yi jakiruγči vang, beyile, beyise, güng, tusalaγči tayiji, tabunang basa teden-ü köbegüd-ün γar door-a ülü oruγulumu. qusiγun-i ese jakiruγsan vang, beyile, beyise, güng sula tayiji, tabunang-ud-tur songγuγulju oruγuluγtun.

Article 196 - 死罪可疑令其發誓 (一、alaqu yal-a sejigleltei metü bolbasu siqaγa talbiqu anu)

凡不招承應死重罪,無証佐可疑之犯,令其發誓。
nigen jüil, aliba alaqu kündü yal-a-yi küliyejü ülü abqu köndelen ger-e ügei, sejiglekü anu bolbasu siqaγ-a talbimui

Article 197 - 袒護賊犯發誓 (qulaγayiči-yi ömügerejü siqaγan-dur oruqu anu)

一、凡台吉、官員袒護賊人,發誓後,贓物仍自其人犯出。其袒護賊人,發誓者若不承認其非,令伯叔發誓。不發誓者,台吉、塔布囊等,各罰五九牲畜;官員、十家長等,各罰三九牲畜。
nigen jüil, aliba tayijinar ba tüsimed qulaγayiči-yi ömügerejü siqaγan-dur oruγad qoyin-a mön-kü tere kümün qolaγuluγsan yaγum-a γaruγsan čaγ-tur qulaγayiči-yi ömügerejü siqaγan-dur oruγsan busu kemen küliyejü ese abubasu yeke. baγ-a abaγanar-i inu siqaγtun, tede siqaγan-dur ese orubasu tayiji, tabunang-ud bolbasu tabuγad yisün, tüsimed, arban ger-ün daruγ-a nar bolbasu γurbaγad yisü-ber torγaγtun.

Article 198 - 未及十歲之子行竊不坐罪 (arban nasun-dur kürüge edüi köbegüd qolaγubasu ülü yalalaqu anu)

一、凡未滿十歲之子行竊者,免罪。十歲以上者,坐罪。
nigen jüil, arban nasun-dur kürüge edüi köbegüd qolaγubasu yal-a ügei. arban nasun-ača degegsi bolbasu yal-a-tai.

Article 199 - 蒙古等在內地犯事,照內地律治罪。民人在蒙古地方犯事,照依蒙古律治罪 (mongγol-ud dotuγadu γajar-tur yal-a qaldabasu dotuγadu-yin čaγajin-u bičig-ün yosuγar yalalaqu, irged mongγol γajar-tur yal-a qaldabasu mongγol čaγajin-u bičig-ün yosuγar yalalaqu anu.)

乾隆二十六年,刑部會同理藩院議覆山西按察司索琳所奏定例

一、蒙古等在內地犯事,照依刑律定擬;民人在蒙古處犯事,照依蒙古律定擬。

tngri-yin tedkügsen-ü qorin jirγuduγar on, sigükü yabudal-un yamun, γadaγadu mongγol-un törü-yi jasaqu yabudal-un уаmun-u luγ-a neyilejü san-si-yin bayičaγan sigügči tüsimel solin-u ayiladqaγsan-i dakin kelelčeged ayiladqaju toγtaγaγsan qauli.

nigen jüil, mongγol-ud dotuγadu γajar-tur yal-a qaldabasu sigükü čaγajin-u bičig-ün yosuγar bolγaγtun. irged mongγol γajar-tur yal-a qaldabasu, mongγol čaγajin-u bičig-ün yosuγar bolγaγtun.

Article 200 - 凡死罪人犯,扎薩克等審訊報院 (aliba alaqu yalatu kümün-i jasaγ-ud sigüjü yabudal-un yamun-dur medegülür-e ireküi anu)

一、凡應擬絞斬之蒙古人犯,由諸扎薩克處審訊,聲敘罪情報院。由院會同三法司定擬,具奏請旨。
nigen jüil, aliba köbčidejü alaqu ba čabčiju alaqu yal-a-dur torγabasu jokiqu mongγol-ud-i olan jasaγ-ud-un γajar-ača sigüjü yal-a-yin učir siltaγan-i γarγaju yabudal-un yamun-dur medegülür-e iregtün. yabudal-un yamun-аčа γurban čaγaja-yin yamun-luγ-a qamtu neyilejü yal-a toγtaγaγad ayiladqaju jarliγ-i γuyuγtun,

Article 201 - 死罪人犯援赦免罪 (alaqu yal-a-tu kümün-i ürelge-yi esi tataju ürekü anu)

一、凡打死人命,應擬絞之蒙古等,遇赦,免其絞罪,由免罪人犯追罰三九牲畜,給付屍親。
nigen jüil, aliba mongγol-ud kümün-i jančiju ükügülügsen-ü učir-tur köbčidejü alaqu yal-a torγabasu jokiγčid-i inu ürelgen-dür učaraju teden-ü köbčidejü alaqu yal-a-yi ürekü bolbasu yal-a üregsen kümün-eče γurban yisün mal-i kögjü abuγad jančiγdaju ükügsen kümün-ü törül törügsed-tür ög.

Article 202 - 凡死罪人犯欲求免死叩院 (aliba alaqu yal-a-tu kümün amin aburatuγai kemen yabudal-un yamun-dur söküdküi anu)

一、凡死罪重犯欲求免死,於事發以前赴院叩者,免死,鞭一百,將其妻子一併發往鄰封盟長處,賞給公事效力台吉等爲奴。將其産畜給付事主。
nigen jüil, aliba alaqu kündü yalatu kümün amin aburatuγai kemen kereg γarqu-yin urida yabudal-un yamun-dur irejü sögüdkü bolbasu alalγ-a-yi inu keltürigüljü jaγun tasiγurdaγad em-e köbegüd selte qamtubar ayil-un čiγulγan-dur čölejü, alban-u kereg-tür jidkügsen tayiji nar-tur boγul bolγan šangna. ger, mal-i inu abču jerge-yin kümün-dür ög.

Article 203 - 死罪人犯收的收贖 (alaqu yalatu kümün-i joliju abqui anu)

一、死罪蒙古有人納贖者,令納九九馬匹,准贖。若贖妻子者,聽兩主之便。若贖干涉內地民人之死罪,蒙古等視其妻、十歲以上子女數目,各納二九牲畜,其妻子一併准贖。若不贖妻子,該犯亦不准贖。
nigen jüil, alaqu yalatu mongγol-ud-i ken joliju abqu bolbasu yisün yisün morin ögčü joliju abuγtun. em-e, köbegüd-i joliqui anu qoyar ejen-ü durabar boltuγai. dotuγadu γajar-un irgen-dür qolbaγdaγsan alaqu yalatu mongγol-ud-i joliju abubasu, egün-ü gergei ba arban nasun-ača degegsi nuγun köbegün, ükin-ü toγan-i üjejü qusiyaγad yisün mal abču, em-e, köbegün selte qamtubar joliγuluγtun. em-e, köbegüd-i ülü joliqu bolbasu yalatu kümün-i-ču basa-kü büü joliγuluγtun.

Article 204 - 抄沒賊人產畜,不給喇嘛 (qulaγayiči-yin keyisgegsen ger, mal-i blam-a nar-tur ülü ögkü anu)

一、凡人偷竊喇嘛牲畜,將抄沒賊犯產畜不給喇嘛,俱存公。
nigen jüil, aliba kümün blam-a nar-un mal qolγaču yal-a-dur torbasu tere qulaγayiči-yin keyisgegsen ger, mal-i blam-a nar-tur olγaγulqu ügei, jasaγ-tur ab.

Article 205 - 抄沒賊犯妻子,不給內地人為奴 (qulaγayiči-yin keyisgegsen em-e köbegüd-i dotuγadu γajar-un kümün-dür boγul bolγan ülü ögküi anu)

一、凡蒙古旗人偷竊民人牲畜者,將已正法賊人妻子不給事主,賞給蒙古內公事効力台吉等爲奴。
nigen jüil, aliba mongγol-ud dotuγadu qusiγun-u kümün ba irgen-ü mal-i qolγaču torbasu jasaγ-iyar bolγaγsan qulaγayiči-yin em-e, köbegüd-i jerge-yin kümün-dür olγaγulqu ügei. mongγol-ud-un dotur-a alban-u kereg-tür jidkügsen tayiji nar-tur boγul bolγan šangnaγtun.

Article 206 - 緩決減等之蒙古人犯應罰牲畜無獲 (alaqu-yi alγurlaqu jerge künggedgegsen mongγol yalatu kümün-ača torγaju abqu mal ülü olqu anu)

乾隆三十七年九月,本院奏准定例

一、凡傷人致死擬絞緩決之蒙古重犯,過恩詔減等後,仍照蒙古律罰取三九牲畜,給付屍親完結。如照數無獲者,即發山東河南等省,交驛站充當苦差。

tngri-yin tedkügsen-γučin dolüduγar on, namur-un segül sar-a- dur biden-nu yabudal-un yamun, ača ayiladqaju toγtaγaγsan qauli

nigen jüil, aliba kümün-i qoor kiju ükügülügsen učir-tur köbčiden alaqu yal-a torγaγsan kündü yalatu mongγolčud-i alaqu-yi alγurlaju qesig tarqaγaqu jarliγ-tur učaraju jerge künggedgegsen-u qoyin-a mön-kü mongγol čaγajin-u bičig-un yosuγar arban yisün mal-i torγaju ükügügsen kümün-ü uruγ udum-dur olaγulju daγusqa kerber toγan-u yosuγar-ača olbasu darui šandung qunan-u jerge-yin moji-dur čölegüljü örtegen-dür tusiyan jobaqu alban-dur yabuγul

Article 207 - 內扎薩克喀爾喀等處移覆土默特旗下咨文定限 (dotuγadu jasaγ qalq-a-nar-tur quγučaγ-a toγtaγaju tümed<)

乾隆三十八年正月,本院議覆綏遠城將軍容保等具奏定例

一、歸化成土默特地方之命盜案內,有關提扎薩克等旗下之人犯及咨查事故,並特令緝拿者,喀爾喀四愛曼定限六個月,內扎薩克各旗定限四個月。該扎薩克等,如逾限推諉,不將人犯解送,不即查覆案情,遲延日月者,由承辦官員申報該上司,即行指各參奏,報院嚴加查議。

tngri-yin tedkügsen-γučin naimaduγar on, qabur-un terigün sar-a- dur qoladakin amuriγuluγči qotan-u jangjun rungfu-nar-un ayiladqaγsan-i biden-nu yabudal-un yamun, ača dakin kelelčeged ayiladqaju toγtaγaγsan qauli

nigen jüil, köke qotan-u tümed γajar-un kümün-ü amin ba qalaγai qudal-un kereg-ün dotur-a qolbaγdaγsan jasaγ-ud-un qusiγun-u yalatu kümün-i abur-a odqu kereg-ün učir-yi bayičaγar-a odqu ba tusqayilan bariγulqui–dur qalq-a dörben ayimaγ-tur jirγuγan sar-a-yin quγučaγ-a dotuγadu jasaγ olan qusiγun-dur dörben sar-a-yin quγučaγ-a bolγ-a qariyatu jasaγ-ud kerber quγučaγ-a önggeretel-e siltaγlan tülkilejü yalatu kümün-i kürgegülkü ügei kereg učir-yi bayičaγaju qariγu yabuγulqu ügei sar-a-dur alγurlan udaγulqu anu bui bögesü küliyejü sidkegči tüsimed-ün γajar ača qariγu jakiruγči degedü tüsimed-tür medegüljü darui ner-e-yi jiγaju boruγusiyan ayiladqaju yabudal-un yamun-dur medegüljü čingalan bayičaγan kelelčegdün.

Article 208 - 相驗蒙古等命案 (mongγolčud-un kümün-ü amin-dur qolbaγdaju yasun-i üjegülkü anu)

乾隆四十年閏十月,本院具奏定例

一、凡蒙古與民人有關人命事件,仍照向例辦理。若止蒙古有關人命,應行相驗事件,各處駐劄部員,即於各該處就近會同同知、通判、州縣,帶領仵作,驗明屍骨,會同該扎薩克審明報部,由部照例具奏完結。奏准定例。

tngri-yin tedkügsen- döčidüger on, ilegü ebül-ün terigün sar-a- dur man-u yabudal-un yamun ača ayiladqaγad toγtaγaγsan qauli

nigen jüil, aliba mongγol ba ügen esergü desergü qolbaγdaγsan kümün-ü amin-u kereg-i mön kü qaγučin yosuγar sidkegdün. mongγol γajar kümün-ü amin-dur qolbaγdaju yasun-i üjebesü jokiqu kereg bui bolbasu olan γajar-a saγuγsan yabudal-un yamun-u janggi yerü öber öber-ün saγuγsan γajar-un oyir-a deki bügüdeger medegči neyiteber sigügči jeü keren-u medegči-lüge qamtu neyileged siraγči-yi abču yasun-u toturqay-a üjeged qariyatu jasaγ-ud luγ-a bügüdeger neyileged toturqay-a sigüged yabudal-un yamun-dur medegüljü yabudal-un yamun ača qauli yosuγar sidkeged.

Article 209 - 毋庸解部就近由彼徑行發遺 (urγan-dur kürgejü iregülküi-yi keregsekü ügei oyir-a-yi üjejü darui tegüber čölekü anu)

乾隆五十二年年九月二十七日,本院會同刑部奏准定例

一、嗣後,發遣人犯內,有由京經過發遣者,仍行解部發遣。其路遠遙途發遣者,毋庸解部,由本院議奏後,發交該處,由彼就近,遵照部定配所,分別發遣。

tngri-yin tedkügsen-tabin quyaduγar on, namur-un segül sar-a- yin qorin doluγan-a man-u jurγan ača sigükü yabudal-un yamun qamtu neyilejü ayiladqaju toγtaγaγsan qauli

nigen jüil, egüeče uruγsi čölekü yalatu arad-un dotur-a neyislel qotan ača önggerejü čölegčid-i mön kü jurγan-dur kürgejü iregülüged čölegtün jam qola mordaju čölegčid-i jurγan-dur kürgejü iregülkü-yi keregsekü ügei man-u jurγan ača kelelčeged ayiladqaγsan-u qoyin-a gedergü qariyatu γajar-tur tusiyan öggüged tegüber oyir-a-yi boduju jurγan ača jiγaγsan γajar-i üjejü ulamjilan čölegülügtun.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname