Mongolian Code 1789

Chapter 3 - chaogong 朝貢 (mörgür-e irekü, barir-a irekü) (Visit to the emperor and tributes)

Article 48 - 年禮慶賀 (sineleküi-yin yosun-iyar yosulaqu anu)

一、外藩蒙古王、貝勒等,年例俱穿朝服,望闕行三跪九叩禮。
nigen jüil, γadaγadu mongγol-un vang, noyad-ud sineleküi yosun -iyar čöm jingsetü malaγ-a, jaq-a-tu debel emüsčü ejen-ü yamun-u jüg baraγalqan qanduju, γurban üy-e sögüdčü, yisün-te mörgüjü yosula.

Article 49 - 年禮蒙古王等來朝 (sineleküi yosun-iyar mongγol vang-ud mörgür-e irekü anu)

一、年禮蒙古王、貝勒、貝子、公、台吉等來朝時,內扎薩克編作三班;外喀爾喀青海之厄魯特扎薩克編作四班,一年一班來朝。非其班次,不來之扎薩克,缺。該旗協理旗務台吉等各來一人。公主、子孫、有親誼之台吉等按一家一人合算,編作三起,輪班前來。
nigen jüil, sineleküi yosun-iyar mongγol-un vang, beyile, beyise, güng, tayijinar mörgür-e ireküi-dür dotuγadu jasaγ bolbasu γurban jisiy-a, γadaγadu qalq-a nar köke naγur-un ögeled-ün jasaγ-ud bolbasu dörben jisiy-a jokiyaju jisiyalan nigen jil nigen jisiy-a bolγaju mörgür-e ir-e. jisiy-a busu ülü irekü jasaγ-ud-un orun-dur qariyatu qusiγun-ača qusiγun-u kereg-i tusalan ilγaγči tayiji nar nijeged ir-e. güngjü-yin köbegüd ačinar uruγ sülbege tayijinar-i nigen ger-eče nigen kümün boduju, γurban anggi jokiyan jisiyalaju ir-e.

Article 50 - 年禮朝賀定限 (sineleküi yosun-iyar mörgür-e irekü boljuγ-a toγtaγaqui anu)

一、外藩蒙古王、貝勒、貝子、公、台吉、大臣等年例來朝,定於十二月十五以後、二十五以前到齊。
nigen jüil, γadaγadu mongγol vang, beyile, beyise, güng, tayiji, tüsimed sineleküi yosun-iyar mörgür-e ireküi-dür ebül-ün segül sar-a-yin arban tabun-ača činaγsi, qorin tabun-ača inaγsi čöm kürčü iregtün.

Article 51 - 歲貢九白 (jil büri yisün čaγan bariqui anu)

一、喀爾喀圖謝圖汗車臣汗哲卜尊丹巴瑚圖克圖,歲貢進白駱駝一隻、白馬八匹。各賞三十兩重銀茶桶一個、茶喇一個、緞子三十疋、毛青布七十疋。
nigen jüil, qalq-a-yin tüsiy-e-tü qan kiged sečen qan jibčundamba qutuγtu jil büri čаγ-un alba nijeged čaγan temege, naimaγad čаγаn mori barir-a ireküi-dür, γučiγad lang mönggün, dongmu nijeged, čar-a nijeged, torγ-a γučiγad, qar-a bös dalaγad šangnamu. güngjü kiged, čin vang-ud iresügei kemebesü yabudal-un yamun-dur ögülejü ulamjilan ayiladqaqu anu.

Article 52 - 公主親王等愿來報院轉奏 (güngjü kiged, čin vang-ud iresügei kemebesü yabudal-un yamun-dur ögülejü ulamjilan ayiladqaqu anu)

一、外藩蒙古之固倫公主、親王以下,固山格格、公等以上,遇朝貢、會親、嫁女、娶婦,俱報院請旨,方許前來。不請旨,不准私來。
nigen jüil, γadaγadu mongγol-un ulus-un güngjü, čin vang-ud-ača doruγsi, qusiγun-u gege, güng-üd-eče degegsi mörgür-e irebečü, alba kürger-e irebečü, törül uruγ-daγan jolγar-a irebečü, keüken-i kürger-e irebečü, beri abur-a irebečü, yabudal-un yamun-dur ögülejü, jarliγ-i γuyuγad iregtün, jarliγ-i γuyul ügei joriγ-iyar büü iregtün. nasun-dur kürüge edüi vang, beyile, beyiset güng-üd.

Article 53 - 未及年歲之王貝勒具子公等年禮不必前來 (sineleküi yosun-iyar ülü ireküi anu)

一、外藩蒙古王、貝勒、貝子、公等物故,其承襲幼子未及十八歲者,年禮不必前來。年至十八,入其父之班次行走。
nigen jüil, γadaγadu mongγol-un vang, beyile, beyise, güng-üd önggeregsen-ü qoyin-a jalγamjilaγsan köbegüd baγ-a, arban naiman nasun-dur kürüge edüi bolbasu sineleküi yosun-iyar ireküi-yi bayiγtun. arban naiman nasun-dur kürügsen-ü qoyin-a öber-ün ečige-yin jisiyan-dur oruju yabumu.

Article 54 - 王等來時帶伴黨跟役 (vang-ud ireküi-dür nöküd köteči abču ireküi anu)

一、公主等來京:固倫公主,護衛官二十三員、伴婆一十三人、跟役十四名、拴馬十五匹、館內餧養馬六十五匹。和碩公主,護衛官十四員、伴婆十六人、跟役十名、拴馬十三匹、館內餧養馬六十匹。和碩格格:伴婆二十人、跟役十五名、拴馬十匹、館內餧養馬五十匹。多羅郡王之女多羅格格:伴婆十八人、跟役十二名、拴馬八匹、館內餧養馬四十匹。多羅貝勒之女多羅格格:伴婆十五人、跟役十名、拴馬六匹、館內餧養馬三十五匹。固山格格:伴婆十二人、跟役八名、拴馬四匹、館內餧養馬二十五匹。公之女格格:伴婆一人、跟役九名、拴馬三匹、館內餧養馬十匹。額駙等來京,若和碩公主額駙:護衛官六員、伴黨九人、跟役十名、拴馬六匹、館內餧養馬三十五匹。和碩格格額駙:伴黨十三人、跟役十二名、拴馬四匹、館內餧養馬三十五匹。多羅郡王之婿多羅額駙:伴黨十人、跟役十名、拴馬四匹、館內餧養馬二十五匹。多羅貝勒之婿多羅額駙:伴黨八人、跟役七名、拴馬四匹、館內餧養馬二十五匹。固山額駙:伴黨三人、跟役七名、拴馬三匹、館內餧養馬十五匹。公之婿:跟役六名、拴馬一匹、館內餧養馬八匹。王等來京,照固倫公主應付食物。科爾沁圖謝圖親王、卓里克圖親王、達爾漢親王等:護衛官各二十三員、伴黨七人、跟役十名、拴馬十五匹、館內餧養馬六十五匹,照固倫公主應付食物。科爾沁貝勒阿喇布坦:護衛官十一員、伴黨九人、跟役十名、拴馬十五匹、館內餧養馬六十五匹。和碩親王:護衛官二十三員、伴黨七人、跟役十名、拴馬十五匹、館內餧養馬六十匹。多羅郡王:護衛官十八員、伴黨七人、跟役十名、拴馬十匹、館內餧養馬五十匹。多羅貝勒:護衛宮十一員、伴黨九人、跟役十名、拴馬八匹、館內餧養馬四十匹。固山貝子:護衛官八員、伴黨七人、跟役十名、拴馬六匹、館內餧養馬三十五匹。公:護衛官六員、伴黨六人、跟役八名、拴馬四匹、館內餧養馬二十五匹。扎薩克台吉、塔布囊:跟役十名、拴馬三匹、館內餧養馬十匹。公主之子孫台吉、塔布囊:伴黨三人、跟役三名、拴馬三匹、館內餧養馬十五匹。親誼台吉:跟役六名、拴馬三匹、館內餧養馬十五匹。不係親誼尋常台吉、塔布囊:跟役四名、拴馬一匹、館內餧養馬八匹。管旗章京、副章京、子男,各跟役四名、拴馬一匹、館內餧養馬五匹。長史、參、佐領、騎都尉、雲騎尉、護衛、典儀、驍騎校等,各跟役一名、拴馬一匹、館內餧養馬三匹。若止伴黨、領催、馬甲、閑散獨自前來,各拴馬一匹。
nigen jüil, güngjü nеr king qotan-dur irebesü ulus-un güngjü-dür kiy-a nar tüsimed qorin γurban, daγalta ekener arban γurban köteči arban dörben, γar-tur uyaqu mori arban tabun, güvan-dur borduγulqu mori jiran tabun, jasaγ-un güngjü-dür kiy-a nar tüsimed arban dörben, daγalta ekener arban jirγuγan, köteči arban, γar-tur uyaqu mori arban γurban, güvan-dur borduγulqu mori jiran, qošui gege-dür daγalta ekener qorin, köteči arban tabun, γar-tur uyaqu mori arban, güvan-dur borduγulqu mori tabin, törü-yin kiyün vang-un abaqai, törü-yin gege-dür daγalta ekener arban naiman, köteči arban qoyar, γar-tur uyaqu mori naiman, güvan-dur borduγulqu mori döčin, törü-yin beyile-yin abaqai törü-yin gege-dür daγalta ekener arban tabun, köteči arban, γar-tur uyaqu mori jirγuγan, güvan-dur borduγulqu mori γučin tabun, qusiγun-u gege-dür daγalta ekener arban qoyar, köteči naiman, γar-tur uyaqu mori dörben, güvan-dur borduγulqu mori qorin tabun, güng-ün keüken, gege-dür daγalta ekener nigen, köteči yisün, γar-tur uyaqu mori γurban, güvan-dur borduγulqu mori arban, efü ner king qotan-dur irebesü, qošui güngjü-yin efü-dür kiy-a nar tüsimed jirγuγan, nökür yisün, köteči arban, γаr-tur uyaqu mori jirγuγan, güvan-dur borduγulqu mori γučin tabun, qošui gege-yin efü-dür nökür arban γurban, köteči arban qoyar, γar-tur uyaqu mori dörben, güvan-dur borduγulqu mori γučin tabun, törü-yin kiyün vang-un kürgen, törü-yin efü-dür nökür arban, köteči arban, γar-tur uyaqu mori dörben, güvan-dur borduγulqu mori qorin tabun, törü-yin beyile-yin kürgen, törü-yin efü-dür nökür naiman, köteči doluγan, γar-tur uyaqu mori dörben, güvan-dur borduγulqu mori qorin tabun, qusiγun-u efü-dür nökür γurban, köteči doluγan, γar-tur uyaqu mori γurban güvan-dur borduγulqu mori arban tabun, güng-ün kürgen-dür köteči jirγuγan, γar-tur uyaqu mori nigen, güvan-dur borduγulqu mori naiman, vang-ud king qotan-dur irebesü ulus-un güngjü-yin yosuγar idesi künesü ögkü inu, qorčin-u tüsiy-e-tü čin vang, joriγtu čin vang, darqan čin vang tan-dur kiy-a nar tüsimed qorin γurbaγad, nökür doluγad, köteči arbaγad, γar-tur uyaqu mori arban tabuγad, güvan-dur borduγulqu mori jiran tabuγad, ulus-un güngjü-yin yosuγar idesi künesü ögkü, qorčin-u beyile arabdan-dur kiy-a nar tüsimed arban nigen, nökür yisün köteči arban, γar-tur uyaqu mori arban tabun, güvan-dur borduγulqu mori jiran tabun, busu qošui čin vang-dur kiy-a nar tüsimed qorin γurban, nökür doluγan köteči arban, γar-tur uyaqu mori arban tabun, güvan-dur borduγulqu mori jiran, törü-yin kiyün vang-dur kiy-a nar tüsimed arban naiman, nökür doluγan köteči arban, γar-tur uyaqu mori arban, güvan-dur borduγulqu mori tabin, törü-yin beyile-dür kiy-a nar tüsimed arban nigen, nökür yisün, köteči arban, γar-tur uyaqu mori naiman, güvan-dur borduγulqu mori döčin, qusiγun-u beyise-dür kiy-a nar tüsimed naiman, nökür doluγan köteči arban, γar-tur uyaqu mori jirγuγan, güvan-dur borduγulqu mori γučin tabun, güng-dür kiy-a nar tüsimed jirγuγan, nökür jirγuγan, köteči naiman, γar-tur uyaqu mori dörben, güvan-dur borduγulqu mori qorin tabun, jasaγ-un tayiji tabunang-dur köteči arban, γar-dur uyaqu mori γurban, güvan-dur borduγulqu mori arban, güngjü-yin köbegüd ačinar tayiji, tabunang-dur nökür γurban, köteči γurban, γar-tur uyaqu mori γurban, güvan-dur borduγulqu mori arban tabun, uruγ sülbege tayiji-dur kötedi jirγuγan, γаr-tur uyaqu mori γurban, güvan-dur borduγulqu mori arban tabun, uruγ sülbege busu eng-ün tayiji. tabunang-dur köteči dörben, γar-tur uyaqu mori nigen, güvan-dur borduγulqu mori naiman, qusiγu-yi jakiruγči janggi, meyiren-ü janggi, jingkini qalan, asqan-u qafan-dur köteči dörbeged γar-tur uyaqu mori nijeged, güvan-dur borduγulqu mori tabuγad, jiγsaγal-un terigülegči, jalan-u janggi, sumun-u janggi, bayitalabur-a qafan, tuγašar-a qafan, kiy-a, jiγsaγal-un tüsimel, orulan kögegčid-tür köteči nijeged γar-tur uyaqu mori nijeged, güvan-dur borduγulqu mori γurbaγad, nökür, kögegči, quyaγ, sula tusaγur irebesüγartur nijeged mori uyamu.

Article 55 - 假冒台吉進貢 (qaγurmaγlan tayiji kemen alba barir-a ireküi anu)

一、凡假冒台吉進貢,鞭一百,罰三九牲畜。若台吉不來,另差人頂替進貢者,將台吉革職,罰五九牲畜;將頂替進貢人鞭一百,罰三九牲畜;將為首前來之台吉、捏報之台吉俱革職,罰五九牲畜;將同來不首出之台吉等,各罰三九牲畜;將假冒領出緞布等物、路費,俱追出繳院。
nigen jüil, aliba kümün qaγurmaγ-iyar tayiji kemen alba barir-a irebesü, jaγun tasiγur jančiγad, γurban yisün mal abuγtun, tayiji nar bey-e-ber ülü iren öber-e kümün jaruju orulan alba barir-а irebesü tayiji-yin jerge-yi inu ebdejü, tabun yisün mal ab. orulan alba barir-a iregsen kürmün-i jaγun tasiγur jančiju γurban yisün mal abuγtun. terigülejü iregsen tayiji qaγurmaγ-iyar batulaγsan tayijinar-i čöm tayiji-yin jerge-yi inu ebdejü, tabun yisün mal abuγtun. qamtu iregsen gerečilejü ese γarγaγsan tayijinar-i γurbaγad yisün mal ab, qaγurmaγ-iyar abuγsan torγ-a, bös-ün jerge-yin yaγum-a ba künesün-i nekejü abuγad, yabudal-un yamun-dur tusiyaju öggügtün.

Article 56 - 冊檔無名、職銜未到之人遣來進貢 (dangsan-dur ner-e ügei jerge-dür ese kürügsen arad-i alba barir-a ilegeküi anu)

一、凡台吉、塔布囊等進貢,該扎薩克將各人職名、年歲、附丁若干、貢物數目逐一開明,給付印文遣來。倘將冊檔無名、職銜未到台吉等混行瞻徇,給付印文遣來者,將該扎薩克王、貝勒、貝子、公、台吉、塔布囊等各罰俸一年,協理台吉等各罰五九牲畜。
nigen jüil, aliba alba barir-a ireküi tayiji, tabunang-ud qariyatu jasaγ-un γajar-ača öber öber-ün ner-e jerge jil nasun, kedün qamjilγatu ba, bariqu yaγum-a-yin jüyil-ün toγ-a-yi sayitur todurqay-a bičijü tamaγ-a-tu bičig ögčü ilegetügei. kerber dangsan-dur ner-e ügei jerge-dür ese kürügsen tayijinar-i demei niγur qaraju tamaγ-a-tu bičig ögčü ilegeküi anu bui bögesü qariyatu jasaγ-un vang, beyile, beyiset güng, tayiji, tabunang-ud-i nijeged jil-ün fünglü tasul. tusalaγči tayiji nar-ača tabuγad yisün mal torγaju ab.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname