Mongolian Code 1789

Article 12 - 不稱王等封號 (vang-ud-un ergümjilegsen čola-yi ülü daγudaqui anu)

一、已未管旗王、貝勒、貝子、公等之封號,不全稱呼,將稱呼不全之人罰九牲畜。所罰牲畜給與王等。
nigen jüil, jasaγ ba jasaγ busu vang, beyise beyile, güng-üd-ün ergümjilegsen čola-yi bürin ese daγudabasu ese daγudaγsan kömün-i nigen yisü-ber torγaγad ter-e yal-a-yin mal-i vang-ud terigüten-dür öggümüi.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname