Mongolian Code 1789

Article 19 - 額駙等庶出之子給與職銜 (efüner-ün baγ-a em-e-yin törügsen köbegüd-tür jerge olγaγulqu anu)

乾隆四十四年十一月本院奏改定例。凡額駙等庶出之子,給與職銜,俱按其父本身之王、公、台吉職銜給與。至指與台吉等之固山格格所生之子,仍給與三等職銜;指與台吉等公之女、格格所生之子,給與四等職銜。
tngri-yin tedkügsen-ü döčin dörbedüger on, ebül-ün dumdadu sar-a-dur man-u yabudal-un yamun-аčа ayiladqaγad toγtaγaγsan qauli. nigen jüil, aliba efüner-ün baγ-a em-e-yin törügsen köbegüd-tür jerge olγaγulqu yabudal-i čöm teden-ü ečigen vang, güng, tayiji-yin jerge-yi üjejü olγaγuluγtun. jiči tayijinar-tur jiγaγsan qusiγun-u gege-yin törügsen köbegüd-tür mön-kü γutaγar jerge tayiji-yin jerge olγaγuluγtun, tayijinar-tur jiγaγsan güng-ün ükin, gege-yin törügsen köbegüd-tür dötüger jerge tayiji-yin jerge olγaγuluγtun.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname