Mongolian Code 1789

Article 21 - 陣亡賞給世襲職官員襲次完後賞給恩騎尉世襲罔替 (dayin-dur abtaγsan-u učir-tur šangnγasan jalγamjilaqu tüsimel jalγamjilaqu üy-e baraγad kesigtü tüsimel šangnaju üy-e ularin tasural ügei jalγamjilaγulqu anu)

乾隆四十九年十月十六日奉旨:理藩院,奏漢阿林盟長喀爾喀貝子遜都布多爾濟等,將失火焚燒敕書之雲騎尉巴雅爾,請仍辦給敕書摺內,引有巴雅爾缺出後,再襲一次之例。巴雅爾之父巴賽,因係陣亡,是以賞給雲騎尉,令伊子巴雅爾承襲,再襲一輩。雖云襲次已完,但朕於內地世僕,前曾於陣亡賞給世職官員襲次完後,尚有賞給伊等子嗣恩騎尉世職罔替之例。而此等陣亡蒙古臣僕,所賞之官,於襲次完時,若不予襲恩騎尉世職,朕意有所不忍。著施恩於巴雅爾所襲雲騎尉,即照內地之例,賞給恩騎尉世職,令伊子嗣世襲罔替。永著為例。欽此。
tngri-yin tedkügsen-ü döčin yisüdüger on. ebül-ün terigün sar-a-yin arban jirγuγan-a jarliγ baγulqaγsan anu. γadaγadu mongγol-un törü-yi jasaqu yabudal-un yamun-ača qan aγulan-u čiγulγan-u daruγ-a qalq-a-yin beyise sondubdorjinar-un medegülügsen yosuγar γal tüyimerdügsen-ü učir-tur jiγuqu tülegdegsen qamaγalaγči tüsimel bayar-tur dakiju jiγuqu sidkejü olγaγulqui-yi ayiladqaγsan ebkemel bičig-tür bayar orun γaruγsan-u qoyin-a basa nigen üy-e jalγamjilaγuluγtun, kemegsen qauli-yi esi tataju bičijüküi. bayar-un ečige basaidayin-dur abtaγsan-u učir-tur qamγalaγči tüsimel šangnaju tegün-ü köbegün bayar-tur jalγamjilaγulbai. ene tüsimel-i basa nigen üy-e jalγamjilaγad darui jalγamjilaqu üy-e baramui kemebčü, γaγčakü minu dotuγadu γajar-un qosiγun-u boγulud-un dotur-a urid dayin-dur abtaγsan-u učir tur šangnaγsan tüsimel-i jalγamjilaqu üy-e baraγad basakü tegün-ü ür-e-dür kesigtü tüsimel šangnaju üy-e ularin tasural ügei jalγamjilaγulqu qauli bui bögetel-e ene metü dayin-dur abtaγsan mongγol boγulud-tur šangnaγsan tüsimel-i jalγamjilaqu üy-e baraγsan-u qoyin-a kesigtü tüsimel šangnaju ese jalγamjilaγulbasu minu sedkil degen töbdekü ügei kesig kürtegejü bayar-un jalγamjilaγsan qamaγalaγči tüsimel darui dotuγadu γajar-un qauli yosuγar kesigtü tüsimel šangnaju, tegün-ü köbegüd ür-e degen üy-e ularin tasural ügei jalγamjilaγuluγtun. egün-i egüride qauli bolγ-a kemebei.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname