Mongolian Code 1789

Article 163 - 病人臥人家內 (ebedčitei kümün, kümün-ü ger-tür qonuqui anu)

一、出痘之病人臥人家內,若此病人禳病由此傳染,以致死人者,罰三九牲畜;痊癒者,罰一九牲畜;不出痘者,罰馬一匹。
nigen jüil, čeger ebedčitei kümün busud-un ger-tür qonuju ebedčitei kümün yaγum-a qudalduγad, tegüeče ulamlan čeger ebedčin qaldaju kümün ükübesü γurban yisün, edegebečü nigen yisün, čeger ese qaldabaču nigen mori torγaju abumui.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname