Mongolian Code 1789

Article 171 - 王等姦平人之妻 (vang-ud qaraču kümün-ü em-e-lüge yabulduqui anu)

一、已未管旗王等姦平人之妻者,罰九九牲畜;貝勒、貝子、公等罰七九牲畜;台吉、塔布囊等罰五九牲畜。將所罰牲畜給姦婦之夫。
nigen jüil, qaraču kümün-ü em-e-lüge jasaγ ba jasaγ busu vang-ud yabuldubasu yisün yisün, beyile beyise, güng-üd bolbasu doluγan yisün, tayiji, tabunang-ud bolbasu tabun yisüber torγaγad, yal-a-yin mal-i yabulduγsan em-e-yin ег-e-dür öggümü

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname