Mongolian Code 1789

Article 193 - 凡事出,兩造私議完結 (aliba jarγu γaruγad qoyar jarγutu kümün joriγ-iyar jokičaju baraqu anu)

一、凡事出,不許兩造私議。若私議完結:係貝勒等,罰三九牲畜;平人,罰一九牲畜。由伊旗扎薩克貝勒帶人,至犯人扎薩克貝勒處講和。如至兩日不給人者,其扎薩克貝勒按日罰三歲牛。事結以前,不騎烏拉,不食廩給;事結給領時,由犯人旗分議給,騎烏拉、駐宿、食廩給。其領取之扎薩克所差之人,雖有九數,止由牲畜內取三,不准多取,抽罰頭馬一匹。其給領之扎薩克所差之人,雖有九數,止由罰畜內取三歲牛一隻。若至十日而所罰牲畜不行全給者,係犯人旗下:王等罰馬十匹;貝勒、貝子、公等罰馬七匹;台吉等罰馬五匹,由馬羣拿取。倘將所罰之馬搶奪者,聲敘緣由報院,向奪罰馬之王、貝勒、貝子、公、台吉等將應罰馬匹牲畜,照數追取外,各罰俸三個月。
nigen jüil, aliba jarγu γarbasu qoyar jarγutu kümün joriγ-iyar büü jokiča. kerbe jokičaju barabasu, noyad bolbasu γurban yisün, qaraču kümün bolbasu nigen yisü-ber torγ-a öber-ün qusiγun-u jasaγ-un noyan-ača elči abču gem-tü kümün-ü jasaγ-un noyan-dur kürčü kelelčegtün. qoyar edür boltal-a elči ese ögbesü tere jasaγ-un noyan-ača edür toγalaju γuna üker ab. jarγu daγusγaqu-yin urida ulaγa unuqu ügei. siqüsü idekü ügei. jarγu daγusuγad yal-a abču ögküi-dür yalatu qusiγun-ača ulaγa unuju, edür qonuγ-tur sigüsü iden kelelčejü ab. abqu jasaγ-un jaruγsan elči kedüi yisün bolbaču mal-ača γurban-ača ilegüü ülü abumu. yal-a-yin degeji morin nigen, yal-a abču ögkü jasaγ-un jaruγsan elči kedüi yisün-čü bolba yal-a-yin mal-ača nigen γuna üker abtuγai. arban edür boltal-a yal-a-yin mal-i bürin-e ese ögbesü yalatu qusiγun-u vang-ud bolbasu arban morin, beyile beyise, güng-üd bolbasu doluγan morin tayiji nar bolbasu tabun morin-i aduγun-ača bariju abuγdun. tere abuγsan morin-i kerbe buliyaqu bolbasu učir siltaγan-i γarγaju yabudal-un yamun-dur medegülüre iregtün. yal-a-yin morin buliyaγsan vang, beyile, beyise, güng, tayiji nar-ača torγaju abqu morin mal-i toγan-u yosuγar kögejü abqui-ača γadan-a ken-či bolba γurban sar-a-yin fünglü tasuluγtun.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname