Mongolian Code 1789

Article 195 - 出首之人不令入扎薩克等名下 (gerečilejü γarγaγsan kümün-i jasaγ-ud-tur ülü oruγulqui anu)

一、凡出首事件之人,並案內干連人等,應遣赴旗內願往之處者,不令入管旗王貝勒、貝子、公、協理台吉、塔布囊及伊子名下,擇入不管旗王、貝勒、貝子、閑散台吉、塔布囊等名下。
nigen jüil, aliba yal-a-yi gerečilejü γarγaγsan kümün basa kereg-tür qolbaγdaγsan arad-i qusiγun-u dotur-a γajar songγuγulju γarγabasu jokiγčid-i qusiγu-yi jakiruγči vang, beyile, beyise, güng, tusalaγči tayiji, tabunang basa teden-ü köbegüd-ün γar door-a ülü oruγulumu. qusiγun-i ese jakiruγsan vang, beyile, beyise, güng sula tayiji, tabunang-ud-tur songγuγulju oruγuluγtun.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname