Mongolian Code 1789

Article 31 - 禁止私當喇嘛班第 (joriγ-iyar blam-a, bandi bolγaqui-yi čaγajilaqui anu)

一、凡喇嘛等,若將家奴及他人送來之人收為班第,并將無籍喇嘛班第隱匿存留者,將該管之大喇嘛革退管轄之職,罰三九牲畜;格隆班第等,罰三九牲畜。內地人,若將家人作為班第,送與喇嘛,留於家內,并將無籍私行之喇嘛班第隱留者,自該都統以下、小領催以上,將隱匿之人與首者一併交部,質審明白,從重治罪。再,外藩蒙古地方,除檔內所載之喇嘛外,將私自混行之喇嘛、班第盡行驅逐。若隱留不逐,并將屬下、家奴私為班第,倘被旁人及屬下、家奴首出者,係王、貝勒、貝子、公、扎薩克台吉等,各罰俸一年;若係無俸之台吉,罰馬五十匹;官,則革職;平人,鞭一百;該管王、貝勒、貝子、公、台吉,罰俸九個月;管旗章京、副章京、參領,罰一九牲畜;佐領、驍騎校,罰二九牲畜;小領催、十家長,鞭一百。將所罰之畜作為三分,一分給付首者。若係屬下、家奴首出,令出其主家,將私為班第之人、私住之喇嘛班第,俱革退,發回本旗本主。游牧之察哈爾八旗、素魯克人等,亦照此按等治罪。
nigen jüil, aliba blam-a nar öber öber-ün ger-ün boγul ba busu kümün-ü kürgejü iregsen kümün-i küliyejü abuγad bandi bolγaqu ba basa dangsan ügei blam-a bandi-yi daruju aγuγulbasu jakirqu terigün blam-a-yi jakirqu tusiyal-ača inu bayilγaγad γurban yisün mal, gelüng, bandi nar-ača γurbaγad yisün mal torγaju abuγtun. dotuγadu kümün ger-ün kümün-i bandi bolγan blam-a-dur kürgekü ba ger-tür aγuγulqu kiged, dangsan-dur ügei joriγ-iyar yabuqu blam-a bandi-yi daruju aγuγulbasu, qariyatu qusiγu-yi jakiruγči sayid-ača doruγsi, baγ-a kögegči-eče degegsi, daruγsan kümün, gereči-yi qamtu-bar qariyatu yabudal-un yamun-dur tusiyan ögčü todurqayilan sigüged kündüde yalal-a. basa γadaγadu mongγol γajar-tur aγči dangsan-dur bičigsen blam-a nar-ača anggida joriγ-iyar demei yabuqu blam-a, bandi nar-i čöm kögegtün, kerber kögel ügei daruju aγuγulqu ba basa öber öber-ün albatu ger-ün boγul joriγ-iyar bandi bolγabasu köndülen kümün qariyatu albatu, ger-ün boγul gerečilebesü vang, beyile, beyise, güng, jasaγ-un tayijinar bolbasu nijeged jil fünglü tasul. fünglü ügei tayijinar bolbasu tabiγad mori ab. tüsimed bolbasu čöm tüsimel-i inu ebde. qaraču kümün bolbasu jaγun tasiγur janči, qariyatu jakiruγči vang, beyile, beyise, güng, tayijinar-i yisüged sar-a-yin fünglü tasul. qusiγu-yi jakiruγči janggi. meyiren-ü janggi, jalan-u janggi-yi nijeged yisün, sumun-u janggi, orulan kögegči-yi qusiyaγad yisü-ber torγaju mal abuγtun. baγ-a kögegči, arban ger-ün daruγ-a-yi jaγuγad tasiγurda. abuγsan yal-a-yin mal-i γurban qubi talbiju, nigen qubi-yi gereči-dür ög. albatu ba ger-ün köbüd, gerečilebesü öber-ün ejen-eče inu γаrγ-а. joriγ-iyar bandi bolγaγsan kümün joriγ-iyar saγuγsan blam-a, bandi-yi čöm sakil-i inu ebdejü ijaγur-un qusiγu, ijaγur-un ejen-dür gedergü ög. aru γajar daki čaqar-un naiman qusiγu, sürüg-ün arad-i mön ene yosuγar jerge-yi inu üjejü yalal-a.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname