Mongolian Code 1789

Article 39 - 王等娶王等議定之婦 (vang-ud-un süi-yi busu vang-ud abqui anu)

一、已、未管旗王、貝勒、貝子、公、台吉、塔布囊等議定之婦,若王、貝勒、貝子、公、台吉、塔布囊乘間娶之,娶者、嫁者係王,則罰十戶;貝勒、貝子、公,罰七戶;台吉、塔布囊,罰五戶,俱令原聘之人挑取。其議定之婦,離異其夫,給與本人。
nigen jüil, jasaγ ba jasaγ busu vang, beyile, beyise, güng, tayiji, tabunang-ud-un süi-yi vang, beyile, beyise, güng, tayiji, tabunang-ud jabsar-tur oruju abubasu öggügsen, abuγsan qoyar eteged-ün vang-ud bolbasu arban erüke, beyile, beyise, güng-üd bolbasu doluγan erüke, tayiji, tabunang-ud bolbasu tabun erüke-yi ijaγur-un süyilegsen kümün songγuju abuγad, süyilegsen ükin-i ег-е-еčе inu qaγačaγulju ijaγur-un kümün-dür öggümü.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname