Mongolian Code 1789

Article 40 - 娶他人議定之婦 (busu kümün-ü süi-yi abqui anu)

一、平人將平人議定之婦乘間娶之,娶者、嫁者俱係有頂帶之人,各罰三九牲畜;平人,各罰一九牲畜。將所取之婦離異,給與本人。
nigen jüil, qaraču kümün, qaraču kümün-ü süi-yi jabsar-tur oruju abubasu, abuγsan, öggügsen qoyar eteged jingse-dü arad bolbasu γurbaγad yisün, qaraču kümün bolbasu nijeged yisün abumu. abuγsan em-e-yi qaγačaγulqu ijaγur-un kümün-dür öggümü.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname