Mongolian Code 1789

Article 44 - 王等嫁女媵送 (vang-ud-un keüked-dür inji daγaγulqu anu)

一、外藩親王之女,照內地親王格格媵送之例,不算乳父母,侍女八人,閑散五戶;外藩郡王之女,照內地郡王格格媵送之例,不算乳父母,侍女七人,閑散四戶;外藩貝勒之女,照內地貝勒格格媵送之例,不算乳父母,侍女六人,閑散三戶;外藩貝子之女,照內地貝子格格媵送之例,不算乳父母,侍女五人,閑散三戶。外藩鎮國公之女,照內地鎮國公格格媵送之例,不算乳父母,侍女四人,閑散二戶;外藩輔國公之女,照內地輔國公格格媵送之例,不算乳父母,侍女三人,閑散二戶媵送。再,外藩頭等台吉、塔布囊以下,四等台吉、塔布囊以上之女,照內地護國將軍、輔國將軍之女例,屬下人不過一對,家人不過三對媵送。再,台吉、塔布囊等嫁女,既俱受聘,不可不比照內地護國將軍、輔國將軍媵送侍女,令額外跟隨侍女二人。再,親王以下,台吉、塔布囊以上,遣其乳父母跟隨與否,送嫁之人不及此數者,聽其父母之便。
nigen jüil, γadaγadu čin vang-un abaqai-tur, dotuγadu čin vang-un abaqai, gege-dür inji daγaγulqui yosuγar kökeltü ečige, eke-eče inu γadan-a, daγalta ükid naima, sula erüke tabun, γadaγadu kiyün vang-un abaqai-dur dotuγadu kiyün vang-un abaqai, gege-dür inji daγaγulqui yosuγar kökeltü ečige, eke-eče inu γadan-a, daγalta ükid doluγan, sula erüke dörben γadaγadu beyile-yin abaqai-tur dotuγadu beyile-yin abaqai, gege-dür inji daγaγulqu yosuγar kökeltü ečige, eke-eče inu γadan-a, daγaqu ükid jirγuγan sula erüke γurban, γadaγadu beyise-yin abaqai-dur dotuγadu beyise-yin abaqai, gege-dür inji daγaγulqu yosuγar kökeltü ečige, eke-eče inu γadan-a daγalta üked tabun, sula erüke qoyar, γadaγadu ulus-un tüsiy-e güng-ün abaqai-dur dotuγadu ulus-un tüsiy-e güng-ün abaqai, gege-dür inji daγaγulqu yosuγar kökeltü ečige, eke-eče inu γadan-a daγalta ükid dörben, sula erüke qoyar, γadaγadu ulus-tur

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname