Mongolian Code 1789

Article 45 - 蒙古等遇灾年互相賑濟 (mongγolčud jil-ün jud-tur daγariγdabasu qarilčan tügegelčen aburalčaqu anu)

一、外藩蒙古等倘遇灾年,該扎薩克并旗內富戶、喇嘛等,令其設法養贍。如再不敷,以同盟之牛、羊協濟養贍,將協濟養贍人等名數造冊送院。倘遇連年荒歉,同盟內不能養贍,盟長會同該扎薩克公同報院,請旨派員查明,撥銀賑濟。該扎薩克王、公、台吉、塔布囊等,將次年俸銀預先支領,入於賑恤內使用。賑濟後,若該扎薩克王、公、台吉、塔布囊等,仍不愛養屬下之人,又致困厄,將受困之人撤出,本盟內之扎薩克有賢能者,賞給,令其養贍。
nigen jüil, γadaγadu mongγolčud kerber jud turaqan-dur daγariγdabasu, qariyatu jasaγ kiged, qusiγun-u doturaki bayan arad ba blam-a nar-tur qamjiγulju, oran-iyar tejigelge. basa ese kürülčebesü qariyatu čiγulγan-u doturaban bügüdeger qoni, üker-i tusalan tejigelge, tusalan tejigelgegsen arad-un ner-e toγ-a-yi dangsan bičijü yabudal-un yamun-dur kürgejü ir-e. kerbe jil on daraγ-a-ber ürgülji jud boluγad qariyatu čiγulγan-u doturaban tejigejü ese čidabasu čiγulγan-u terigülegči, qariyatu jasaγ-ud-luγ-a neyilejü qamtu-bar batulaju yabudal-un yamun-dur medegülür-e ir-e. yabudal-un yamun-ača jarliγ-i γuyun ayiladqaγad tüsimel jaruju todurqay-a bayilčaγaγad, mönggü γarγaju tügegen tengküregülküi-dür qariyatu jasaγ-un vang, güng, tayiji, tabunang-ud-un qoyidu jil-ün fünglü mönggün-i uriddača abuγad qamtubar tügegen tengküregülküi-dür oruγulju keregle. tügegen tengküregülügsen-ü qoyin-a qariyatu jasaγ-un vang, güng, tayiji, tabunang-ud basa-kü dooraki arad-iyan örüsiyejü ülü tügen, basa busaniqu γačiγdaqui-dur kürgebesü γačiγdaγsan arad-i tataju abuγsan tus čiγulγan-u doturaki sayin čidaltu jasaγ-ud-tur šangnaju tejigelge.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname