Mongolian Code 1789

Article 46 - 大遼河牧放牛馬,計其孳缺數目議敘議處 (dalingqu-yin aduγuluγsan mori, üker ürejigsen qoruγsan toγan-i boduju ilγan kelelčekü ba yal-a kelelčekü anu)

乾隆三十三年四月,本院遵旨議奏定例。一、科爾沁十旗,牧放大遼河所牧之馬匹,於三年年終,將孳、缺、現存寔數,查明彙總,奏聞時,除此三年內倒斃之馬匹及十分中孳息一分者,無庸議敘外,孳生至二、三分者,將該扎薩克紀錄一次,協理台吉等,在於本旗所罰牲畜內,著各賞牲畜五頭;以上,俱照此例,核計分數,分別議敘。其十分中所缺不及一分者,將所缺馬匹,著落該扎薩克、協理台吉等照數賠補外,仍將該扎薩克罰扎薩克俸半年,協理台吉等各罰牲畜五頭,暫存公所,以備賞賜效力人等。如缺一分以上至二分者,將該扎薩克罰俸一年,協理台吉等各罰一九牲畜;二分以上者,計其分數議處。所缺馬匹,俱著落該扎薩克、協理台吉等,照數賠補。喀喇沁土默特等四旗,牧放之大遼河牛、馬,亦照此例辦理。
tngri-yin tedkügsen γučin γurbaduγar on. jun-u terigün sar-a-dur biden-ü yabudal-un yamun-ača jarliγ-i daγaju kelelčeged ayiladqaju toγtaγsan qauli. nigen jüil, qorčin-u arban qusiγun-dur adaγuluγsan dalingqu mori-yi γurban jil-ün adaγ-tur ürejigsen qoruγsan ünen büküi toγ-a-yi bayičaγan tobčiyalaju sonusqan ayiladqaqui-dur ene γurban jil-ün dotur-a unaγsan mori-yi dayilju, arban qubi-yin nigen qubi ürejigsen-i inu ilγan ülü kelelčekü-eče γadan-a ürejigsen anu qoyar, γurban qubi-dur kürbesü qariyatu jasaγ-i nigen jerge temdegle. tusalaγči tayijinar-i tus qusiγun-u torγaju abuγsan mal-un dotur-a-аčа tabuγad mal-i šangna. egüeče degegsi-yi inu čöm ene yosuγar qubi-yi boduju ilγan kelelče. qoruγsan anu arban qubi-yin nigen qubi-dur ese kürbesü qoruγsan moriy-yi qariyatu jasaγ, tusalaγči tayijinar-tur tulγaju toγan-u yosuγar tölügülkü-eče γadan-a mön-kü qariyatu jasaγ-i qaγas jil-ün jasaγ-un fünglü tasul tusalaγči tayijinar-i tabuγad mal-iyar torγaju, tür alban-dur qadaγalaγulju jidkügsen ulus-tur šangnaqui-dur beledke. nigen qubi-ača degegsi, qoyar qubi-dur kürčü qorubasu qariyatu jasaγ-i nigen jil-ün fünglü tasul. tusalaγči tayijinar-i nijeged yisün mal-iyar torγ-a. qoyar qubi-аča degegsi-yi inu qubi-yi boduju yal-a kelelče. qoruγsan morin-yi čöm qariyatu jasaγ tusalaγči tayijinar-tur tulγaju toγan-u yosuγar tölügül. qaračin, tümed-ün jerge-yin dörben qusiγun-u aduγuluγsan dalingqu-yin morin, üker-i mön ene yosuγar sidkegtün.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname