Mongolian Code 1789

Article 51 - 歲貢九白 (jil büri yisün čaγan bariqui anu)

一、喀爾喀圖謝圖汗車臣汗哲卜尊丹巴瑚圖克圖,歲貢進白駱駝一隻、白馬八匹。各賞三十兩重銀茶桶一個、茶喇一個、緞子三十疋、毛青布七十疋。
nigen jüil, qalq-a-yin tüsiy-e-tü qan kiged sečen qan jibčundamba qutuγtu jil büri čаγ-un alba nijeged čaγan temege, naimaγad čаγаn mori barir-a ireküi-dür, γučiγad lang mönggün, dongmu nijeged, čar-a nijeged, torγ-a γučiγad, qar-a bös dalaγad šangnamu. güngjü kiged, čin vang-ud iresügei kemebesü yabudal-un yamun-dur ögülejü ulamjilan ayiladqaqu anu.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname