Mongolian Code 1789

Article 54 - 王等來時帶伴黨跟役 (vang-ud ireküi-dür nöküd köteči abču ireküi anu)

一、公主等來京:固倫公主,護衛官二十三員、伴婆一十三人、跟役十四名、拴馬十五匹、館內餧養馬六十五匹。和碩公主,護衛官十四員、伴婆十六人、跟役十名、拴馬十三匹、館內餧養馬六十匹。和碩格格:伴婆二十人、跟役十五名、拴馬十匹、館內餧養馬五十匹。多羅郡王之女多羅格格:伴婆十八人、跟役十二名、拴馬八匹、館內餧養馬四十匹。多羅貝勒之女多羅格格:伴婆十五人、跟役十名、拴馬六匹、館內餧養馬三十五匹。固山格格:伴婆十二人、跟役八名、拴馬四匹、館內餧養馬二十五匹。公之女格格:伴婆一人、跟役九名、拴馬三匹、館內餧養馬十匹。額駙等來京,若和碩公主額駙:護衛官六員、伴黨九人、跟役十名、拴馬六匹、館內餧養馬三十五匹。和碩格格額駙:伴黨十三人、跟役十二名、拴馬四匹、館內餧養馬三十五匹。多羅郡王之婿多羅額駙:伴黨十人、跟役十名、拴馬四匹、館內餧養馬二十五匹。多羅貝勒之婿多羅額駙:伴黨八人、跟役七名、拴馬四匹、館內餧養馬二十五匹。固山額駙:伴黨三人、跟役七名、拴馬三匹、館內餧養馬十五匹。公之婿:跟役六名、拴馬一匹、館內餧養馬八匹。王等來京,照固倫公主應付食物。科爾沁圖謝圖親王、卓里克圖親王、達爾漢親王等:護衛官各二十三員、伴黨七人、跟役十名、拴馬十五匹、館內餧養馬六十五匹,照固倫公主應付食物。科爾沁貝勒阿喇布坦:護衛官十一員、伴黨九人、跟役十名、拴馬十五匹、館內餧養馬六十五匹。和碩親王:護衛官二十三員、伴黨七人、跟役十名、拴馬十五匹、館內餧養馬六十匹。多羅郡王:護衛官十八員、伴黨七人、跟役十名、拴馬十匹、館內餧養馬五十匹。多羅貝勒:護衛宮十一員、伴黨九人、跟役十名、拴馬八匹、館內餧養馬四十匹。固山貝子:護衛官八員、伴黨七人、跟役十名、拴馬六匹、館內餧養馬三十五匹。公:護衛官六員、伴黨六人、跟役八名、拴馬四匹、館內餧養馬二十五匹。扎薩克台吉、塔布囊:跟役十名、拴馬三匹、館內餧養馬十匹。公主之子孫台吉、塔布囊:伴黨三人、跟役三名、拴馬三匹、館內餧養馬十五匹。親誼台吉:跟役六名、拴馬三匹、館內餧養馬十五匹。不係親誼尋常台吉、塔布囊:跟役四名、拴馬一匹、館內餧養馬八匹。管旗章京、副章京、子男,各跟役四名、拴馬一匹、館內餧養馬五匹。長史、參、佐領、騎都尉、雲騎尉、護衛、典儀、驍騎校等,各跟役一名、拴馬一匹、館內餧養馬三匹。若止伴黨、領催、馬甲、閑散獨自前來,各拴馬一匹。
nigen jüil, güngjü nеr king qotan-dur irebesü ulus-un güngjü-dür kiy-a nar tüsimed qorin γurban, daγalta ekener arban γurban köteči arban dörben, γar-tur uyaqu mori arban tabun, güvan-dur borduγulqu mori jiran tabun, jasaγ-un güngjü-dür kiy-a nar tüsimed arban dörben, daγalta ekener arban jirγuγan, köteči arban, γar-tur uyaqu mori arban γurban, güvan-dur borduγulqu mori jiran, qošui gege-dür daγalta ekener qorin, köteči arban tabun, γar-tur uyaqu mori arban, güvan-dur borduγulqu mori tabin, törü-yin kiyün vang-un abaqai, törü-yin gege-dür daγalta ekener arban naiman, köteči arban qoyar, γar-tur uyaqu mori naiman, güvan-dur borduγulqu mori döčin, törü-yin beyile-yin abaqai törü-yin gege-dür daγalta ekener arban tabun, köteči arban, γar-tur uyaqu mori jirγuγan, güvan-dur borduγulqu mori γučin tabun, qusiγun-u gege-dür daγalta ekener arban qoyar, köteči naiman, γar-tur uyaqu mori dörben, güvan-dur borduγulqu mori qorin tabun, güng-ün keüken, gege-dür daγalta ekener nigen, köteči yisün, γar-tur uyaqu mori γurban, güvan-dur borduγulqu mori arban, efü ner king qotan-dur irebesü, qošui güngjü-yin efü-dür kiy-a nar tüsimed jirγuγan, nökür yisün, köteči arban, γаr-tur uyaqu mori jirγuγan, güvan-dur borduγulqu mori γučin tabun, qošui gege-yin efü-dür nökür arban γurban, köteči arban qoyar, γar-tur uyaqu mori dörben, güvan-dur borduγulqu mori γučin tabun, törü-yin kiyün vang-un kürgen, törü-yin efü-dür nökür arban, köteči arban, γar-tur uyaqu mori dörben, güvan-dur borduγulqu mori qorin tabun, törü-yin beyile-yin kürgen, törü-yin efü-dür nökür naiman, köteči doluγan, γar-tur uyaqu mori dörben, güvan-dur borduγulqu mori qorin tabun, qusiγun-u efü-dür nökür γurban, köteči doluγan, γar-tur uyaqu mori γurban güvan-dur borduγulqu mori arban tabun, güng-ün kürgen-dür köteči jirγuγan, γar-tur uyaqu mori nigen, güvan-dur borduγulqu mori naiman, vang-ud king qotan-dur irebesü ulus-un güngjü-yin yosuγar idesi künesü ögkü inu, qorčin-u tüsiy-e-tü čin vang, joriγtu čin vang, darqan čin vang tan-dur kiy-a nar tüsimed qorin γurbaγad, nökür doluγad, köteči arbaγad, γar-tur uyaqu mori arban tabuγad, güvan-dur borduγulqu mori jiran tabuγad, ulus-un güngjü-yin yosuγar idesi künesü ögkü, qorčin-u beyile arabdan-dur kiy-a nar tüsimed arban nigen, nökür yisün köteči arban, γar-tur uyaqu mori arban tabun, güvan-dur borduγulqu mori jiran tabun, busu qošui čin vang-dur kiy-a nar tüsimed qorin γurban, nökür doluγan köteči arban, γar-tur uyaqu mori arban tabun, güvan-dur borduγulqu mori jiran, törü-yin kiyün vang-dur kiy-a nar tüsimed arban naiman, nökür doluγan köteči arban, γar-tur uyaqu mori arban, güvan-dur borduγulqu mori tabin, törü-yin beyile-dür kiy-a nar tüsimed arban nigen, nökür yisün, köteči arban, γar-tur uyaqu mori naiman, güvan-dur borduγulqu mori döčin, qusiγun-u beyise-dür kiy-a nar tüsimed naiman, nökür doluγan köteči arban, γar-tur uyaqu mori jirγuγan, güvan-dur borduγulqu mori γučin tabun, güng-dür kiy-a nar tüsimed jirγuγan, nökür jirγuγan, köteči naiman, γar-tur uyaqu mori dörben, güvan-dur borduγulqu mori qorin tabun, jasaγ-un tayiji tabunang-dur köteči arban, γar-dur uyaqu mori γurban, güvan-dur borduγulqu mori arban, güngjü-yin köbegüd ačinar tayiji, tabunang-dur nökür γurban, köteči γurban, γar-tur uyaqu mori γurban, güvan-dur borduγulqu mori arban tabun, uruγ sülbege tayiji-dur kötedi jirγuγan, γаr-tur uyaqu mori γurban, güvan-dur borduγulqu mori arban tabun, uruγ sülbege busu eng-ün tayiji. tabunang-dur köteči dörben, γar-tur uyaqu mori nigen, güvan-dur borduγulqu mori naiman, qusiγu-yi jakiruγči janggi, meyiren-ü janggi, jingkini qalan, asqan-u qafan-dur köteči dörbeged γar-tur uyaqu mori nijeged, güvan-dur borduγulqu mori tabuγad, jiγsaγal-un terigülegči, jalan-u janggi, sumun-u janggi, bayitalabur-a qafan, tuγašar-a qafan, kiy-a, jiγsaγal-un tüsimel, orulan kögegčid-tür köteči nijeged γar-tur uyaqu mori nijeged, güvan-dur borduγulqu mori γurbaγad, nökür, kögegči, quyaγ, sula tusaγur irebesüγartur nijeged mori uyamu.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname