Mongolian Code 1789

Article 58 - 會盟已示而王等不到 (čiγulγan čiγulumu kemen jarlaγsan-dur vang-ud ülü ireküi anu)

一、會盟已示而已未管旗之王、貝勒、貝子、公、台吉、塔布囊不到者,各罰俸六個月;無俸台吉、塔布囊等罰馬十匹。負約不到,計日罰馬。
nigen jüil, čiγulγan čiγulumu kemen jarlaγsan-dur jasaγ ba jasaγ busu vang, beyile, beyise, güng. tayiji tabunang-ud ese irebesü ken ken-i-ber jirγuγad sar-a-yin fünglü tasuluγtun. fünglü ügei tayiji, tabunang-ud bolbasu arbaγad mori ab. boljiyan-u edür ese kürčü irebesü, qonuγ toγalan mori ab.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname