Mongolian Code 1789

Article 67 - 圍獵行軍會盟回時不按次序先自歸家 (aba, čirig kiged, čiγulγan ba aliba γajar-tur odču gedergü ergiküi-dür jerge-ben ülü küliyen urida ger-tegen qariqui anu)

一、凡往圍場、行軍、會盟諸處而回,不候次序,先回家者,已未管旗王、貝勒、貝子、公、台吉、塔布囊等,罰俸三個月;無俸台吉、塔布囊,罰馬五匹。雖跟隨之伴黨,亦人各罰所騎之馬。
nigen jüil, aba, čirig kiged čiγulγan ba aliba γajar-tur odču gedergü ergiküi-dür jerge-ben ülü küliyen urida ger-tegen qaribasu, jasaγ ba jasaγ busu vang, beyile, beyise, güng, tayiji, tabunang-ud bolbasu, γurbaγad sar-a-yin fünglü tasuluγtun. fünglü ügei tayiji, tabunang-ud bolbasu tabuγad mori abuγtun. daγaγsan kedün nöküd-ün kümün büri-yin köl morin-i abuγtun.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname