Mongolian Code 1789

Article 104 - 王等窩賊 (vang-ud qulaγayiči-yi daruqu ömügerekü anu)

一、已未管旗王、貝勒、貝子、公、台吉、塔布囊等窩賊,各罰俸一年;無俸台吉、塔布囊,罰五九牲畜。若不肯承認窩賊,令其伯叔發誓。無伯叔,令伯叔之子發誓。
nigen jüil, jasaγ ba jasaγ busu vang, beyile, beyise, güng, tayiji, tabunang-ud qulaγayiči-yi darun ömügerebesü ken ken-i nijeged jil-ün fünglü tasuluγtun. fünglü ügei tayiji, tabunang-ud bolbasu tabuγad yisün boda-bar torγ-a. qulaγayiči-yi darun ömügeregsen-iyen küliyejü ülü abqu bolbasu yeke, baγ-a abγ-a nar-i inu siq-a. yeke, baγ-a abγ-a nar ügei bolbasu üyegelid-üd-i inu siqan-dur bari.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname