Mongolian Code 1789

Article 108 - 圍場軍前認獲被竊馬匹 (qulaγai-dur qolaγuγdaγsan mori-yi aba, čirig-tür taniqui anu)

一、被竊之馬,於圍場軍前認獲,而其人若謂所得另有情節,則令以他馬補其額,所認之馬徑行領去。
nigen jüil, qulaγai-dur qolaγuγdaγsan mori-yi aba, čirig-tür tanibasu ter-e kümün tusaγar oluγsan učir bui bögesü ter-e mori-yin oru mori öggüged taniγsan mori-ban ab.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname