Mongolian Code 1789

Article 113 - 跴緝被竊馬匹 (qolaγuγdaγsan mori-yin mör-i möskigülküi anu)

一、凡踪跡所入之案,跴踪無證佐,無庸發誓。若行路之人,雖無證佐,亦准跴踪,過村時,再覓證佐。
nigen jüil, aliba mör oruγuluγsan yal-a-dur mör möskigsen-ü gereči ügei bolbasu siqaγ-a ügei. kerbe ayan-u kümün bolbasu gereči ügei bolbaču möskigtün. ayil-i daγaribasu gereči ab.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname