Mongolian Code 1789

Article 118 - 潛得信息之牲畜別經發覺 (eber, ama ögülegsen mal inu busu kümün-eče γarqui anu)

一、凡被竊牲畜之人控稱有潛來告知者,必令將來告之人姓名寫出具控。若誣告,或被竊牲畜別經發覺,其來告之人罰三九牲畜,給發誓之台吉,并加倍給過之人,各半分之。原告罰三九牲畜,給付被告之人。
nigen jüil, aliba mal qolaγuγdaγsan kümün, eber ama ögüler-e irebe kemen jaγaldubasu erke ügei kelegsen kümün-ü ner-e-yi γarγaju bičiged jaγaldu. jaγalduγsan anu qudal ba ese bögesü qolaγuγdaγsan mal busud-ača γarbasu ögüler-e iregsen kümün-eče γurban yisün mal-i abuγad siqan-dur oruγuluγsan tayiji orun qolbuγ-a öggügsen kümün-lüge qaγas qubiyaju ab. jaγalduγsan kümün eče γurban yisün mal-i abuγad jaγalduγdaγsan kümün-dür ög.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname