Mongolian Code 1789

Article 87 - 官員平人強刦殺傷人 (tüsimel ba qaraču kümün iledte buliyan boluγad kümün-i alaqu ba qoor kiküi anu)

乾隆二十八年十一月內,軍機大臣等,遵旨會同刑部、理藩院議奏定例

一、官員、平人或一二人夥衆強刦什物殺人者,不分首從,俱即處斬,梟首示衆。強刦傷人得財者,不分首從,皆即處斬,籍沒其妻子、産畜,給付事主。若傷人而未得財,爲首一人擬斬監候,籍沒産畜,給付事主。其妻子暫存該旗,俟將來秋審減等,放出該犯妻子,僉發河南山東,交驛站充當苦差;其從賊産畜抄給事主外, 妻子僉發河南山東,交驛站充當苦差。

tngri-yin tedkügsen-ü qorin naimaduγar on-u ebül-ün dumdadu. sar-a-dur jarliγ-i daγaju čirig-ün tuqai-yin sayid-ud sigükü yabudal-un yamun, γadaγadu mongγol-un törü-yi jasaqu yabudal-un yamun-u luγ-а neyilejü kelelčeged ayiladqaju toγtaγaγsan qauli.

nigen jüil, tüsimel ba qaraču kümün nige, qoyar bolbaču olan bülüglegsen bolbaču aliba yaγum-a-yi iledte buliyaqui-daγan kümün-i alaqu bolbasu terigün, ded-i ilγal ügei darui čöm čabčiju alaγad, toluγai-yi inu elgüjü qamuγ ulus-tur üjegül iledte buliyaqui-dur kümün-i qoor kikü ba ed olqu bolbasu terigün ded-i ilγal ügei darui čöm čabčiju alaγtun. qulaγayiči-yin em-e köbegüd, ger, baraγ-a, mal-i čöm keyisgeged jerge-yin kümün-dür ög. kerber kümün-i tedüi qoor kijü, ed ese oluγsan bögesü terigülegsen nigen kümün-i čabčiju alaqu yal-a torγaju, gindan-dur qoriju küliy-e. ger, baraγ-a, mal-i inu keyisgejü. jerge-yin kümün-dür ög em-e köbegüd-i tür qariy-a-tu qusiγun-dur qadaγalaγuluγtun. qoyin-a sigüküi-dür jerge-yi könggedkejü bey-e γaruγsan čaγ-tur em-e köbegüd-i lüge selte-ber qunan, šandung-dur čölegüljü, örtegen-dür tusiyaju, jobaqu alban-dur yabuγuluγtun. ded qulaγayiči-yi ger, baraγ-a, mal-i keyisgejü jerge-yin kümün-dür ögküi-eče γadan-a em-e köbegüd-i selte-ber qunan, šandung-dur čölegüljü örtegen-dür tusiyaju jobaqu alban-dur yabuγuluγtun.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname