Mongolian Code 1789

Article 88 - 官員平人強刦而未殺人 (tüsimel ba qaraču kümün iledte buliyaqui-daγan kümün-i ese alaγsan anu)

乾隆二十八年十一月內,軍機大臣等,遵旨會同刑部、理藩院議奏定例

一、官員、平人強刦什物而未傷人:系一人,將其妻子、産畜一併發河南山東,交驛站充當苦差;或二三人,或夥衆偷竊,將起意一人擬絞監候,籍沒其産畜,給付事主,其妻子暫存該旗,俟將來秋審減等,放出該犯妻子,僉發河南山東,交驛站充當苦差;從賊並妻子、産畜,俱發河南山東交驛站充當苦差。

tngri-yin tedkügsen-ü qorin naimaduγar on-u ebül-ün dumdadu sar-a-dur jarliγ-i daγaju čirig-ün tuqai-yin sayid-ud sigükü yabudal-un yamun, γadaγadu mongγol-un törü-yi jasaqu yabudal-un yamun-u luγ-a neyilejü kelelčeged ayiladqaju toγtaγaγsan qauli

nigen jüil, tüsimel ba qaraču kümün aliba yaγum-a-yi iledte buliyaqui-daγan kümün-i alaγsan ügei nigen kümün bolbasu em-e köbegüd ger, baraγ-a, mal-i selte-ber qunan, šandung-dur čölegüljü örtegen-dür tusiyaju jobaqu alban-dur yabuγuluγtun. qoyar γurban kümün bolbaču olan bülüglejü qolaγubaču seddügsen nigen kümün-i köbčiden alaqu yal-a torγaγad gindan-dur qoriju küliy-e, ger, baraγ-a, mal-i keyisgejü jerge-yin kümün-dür ög. tegün-ü em-e köbegüd-i tür qariy-a-tu qusiγun-dur qadaγalaγul qoyin-a sigüküi-dür jerge-yi könggedkejü bey-e γarbasu, em-e köbegüd-i selte-ber qunan, šandung-dur čölegüljü örtegen-dür tusiyaju jobaqu alban-dur yabuγuluγtun ded qulaγayiči-yi em-e köbegüd ger, baraγ-a, mal-i selte-ber qunan, šandung-dur čölegüljü örtegen-dür tusiyaju jobaqu alban-dur yabuγuluγtun.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname