Mongolian Code 1789

Article 89 - 官員平人偷竊牲畜等物拒捕傷人 (tüsimel ba qaraču kümün mal-un jerge-yin yaγum-a-yi qolaγuγad nekejü bariqu kümün-i qoor kigsen anu)

乾隆二十八年十一月內,軍機大臣等,遵旨會同刑部、理藩院議奏定例

一、官員、平人或一二人夥衆偷竊牲畜等物,事主、旁人知而追逐,拒捕殺人者,將殺人首賊擬斬立決,籍沒其妻子、産畜,給付事主;從賊並妻子,僉發南省,給駐防兵丁爲奴,藉沒其産畜,給付事主。若傷而未死:首賊擬斬監候,籍沒其産,畜給付事主,其妻子暫存該旗,俟將來秋審減等,放出該犯妻子佥發河南山東,交驛站充當苦差;餘人並産畜妻子,俱發河南山東,交驛站充當苦差。

tngri-yin tedkügsen-ü qorin naimaduγar on-u ebül-ün dumdadu sar-a-dur jarliγ-i daγaju čirig-ün tuqai-yin sayid-ud sigükü yabudal-un yamun, γadaγadu mongγol-un törü-yi jasaqu yabudal-un yamun-u-luγ-a neyilejü kelelčeged ayiladqaju toγtaγaγsan qauli.

nigen jüil, tüsimel ba qaraču kümün nige, qoyar bolbaču olan bülüglegsen bolbaču mal-un jerge-yin yaγum-a-yi qolaγuγsan-i mal-un ejen bolbaču busu kümün bolbaču medeged nekeküi-dür qariγučqu kümün-i alaqu bolbasu kümün-i alaγsan terigün qulaγayiči-yi čabčiju alaqu yal-a torγaju, darui alaγtun. egün-ü em-e köbegüd ger, bаrаγ-a, mal-i keyisgejü jerge-yin kümün-dür ög. ded qulaγayiči-yi em-e köbegüd-i selte-ber emün-e-tü muji-dur čölegüljü sergeyilen sakiγči quyaγ-ud-tur boγul bolγ-a. ger, baraγ-a, mal-i inu keyisgejü jerge-yin kümün-dür ög. kümün-i qoor kibečü ükügsen ügei bolbasu terigülegsen qulaγayiči-yi čabčiju alaqu yal-a torγaju, gindan-dur qoriju küliy-e. ger, baraγ-a, mal-i keyisgejü jerge-yin kümün-dür ög. em-e köbegüd-i tür qariy-a-tu qusiγun-u γajar-tur qadaγalaγul. qoyin-a sigüküi-dür jerge-yi könggedkejü bey-e γaruγsan čаγ-tur em-e köbegüd-i selte-ber qunan, šandung-dur čölegüljü örtegen-dür tusiyaju jobaqu alban-dur yabuγuluγtun. busud-i ger, baraγ-a, mal, em-e köbegüd-i selte-ber qunan, šandung-dur čölegüljü örtegen-dür tusiyaju jobaqu alban-dur yabuγuluγtun.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname