Mongolian Code 1789

Article 90 - 搶奪斬犯 (alaqu yalatu kümün-i buliyaqu anu)

一、凡搶奪擬定死罪人犯,不分首從,俱斬監侯。若搶奪不至死人犯:為首者,罰三九牲畜;餘人,罰一九牲畜。
nigen jüil, aliba alaqu yal-a toγtaγaγsan yalatu kümün-i buliyaqu bolbasu, terigün, ded-i ülü ilγan čöm čabčiju ala. gindan-dur qoriju küliy-e. alaqu-dur kürkü ügei yalatu kümün-i buliyaqu bolbasu terigülegsen kümün-eče γurban yisün-ü mal, busud-аčа nige yisün-ü mal ab.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname