Mongolian Code 1789

Article 92 - 蒙古地方偷竊牲畜者視其牲畜之數分別首從治罪 (mongγol γajar-tur mal-i qolaγubasu mal-un toγ-a-yi üjejü terigün, des-i ilγan, salγaju yal-a torγaqu anu)

乾隆五十年十二月初九日,刑部會同本院奏准定例

一、三十匹以上者:不分首从,絞監候,秋審時俱入情實。為從、并未同行,但於竊後分贓者,减等發遣雲南、贵州、廣東、廣西烟瘴地方.。二十匹至三十匹者:首從俱絞監候,秋審時,為首者入於情實,為從同行分贓者,入於緩决;雖經同謀并未同行,但於竊後分贓者,减等發遣湖廣、福建等省。十匹至二十匹者:為首者絞監候,秋審時入於情實;為從同行分贓者,發遣雲南、贵州、廣東、廣西烟瘴地方;雖經同謀并未同行,但於竊後分贓者,發遣山東、河南地方。六匹至九匹:為首者,發遣雲南、贵州、廣東、廣西烟瘴地方;為從同行分贓者,發遣湖廣、福建等省;雖經同謀并未同行,但於竊後分贓者,鞭一百。三匹至五匹:為首者,發遣湖廣、福建、江西、浙江、江南;為從同行分贓者,發遣山東、河南;雖經同謀并未同行,但於竊後分贓者,鞭一百。一二匹:為首者,發遣河南、山东;為從同行分贓者,鞭一百;雖經同謀并未同行,但於竊後分贓者,鞭九十。再,羊隻一項,與牛駝馬匹價值迥異,以羊四隻作牛驼马一隻。計算所竊之羊:不及四隻者,為首鞭一百,為從同行分贓者,鞭九十;雖經同謀并未同行,但於竊後分贓者,鞭八十。以上首從賊犯,应發遣者,仍照舊,均交驛充当苦差;應鞭责者,蒙古照例鞭責,民人折責發落。

tngri-yin tedkügsen-ü tabiduγar on ebül-ün segül sar-a-yin sin-e-yin yisün-e sigükü yabudal-un yamun-ača man-u yabudal-un yamun-luγ-a qamtu neyilejü ayiladqaju toγtaγaγsan qauli.

nigen jüil, γučin-ača degegsi-dür kürbesü terigün, des-i bodul ügegüy-e köbčiden alaγtun. gindan-dur qoriju küliyegtün. namur-un čаγ-tur sigükü-dür čöm siltaγan ünen-dür bolγaγtun. des boluγad tung qamtubar qolaγuju yabuγsan ügei, γаγаčаkü qolaγuγsan-u qoyin-a ed qübiyalčaγčid bolbasu jerge baγuraγulju jün nan, güi jeü güvangdüng, güvangsi-yin maγu aγurtai γajar-tur čölegtün. qorin-аčа γučin-dur kürbesü terigün des qulaγayiči-yi čöm köbčiden alaγtun, gindan-dur qoriju küliyegtün. namur-un čаγ-tur sigüküi-dür terigülegsen qulaγayiči-yi siltaγan ünen-dür bolγaγtun. des boluγad qamtubar qolaγuju yabuγsan ed qubiyalčaγsad-i alγurlaju alaqui-dur bolγaγtun. kedüi qamtu ügesegsen bolbaču tung qamtubar qolaγuju yabuγsan ügei γaγčakü qolaγuγsan-u qoyin-a ed qubiyalčaγsad-i jerge baγuraγulju kügüvang fükiyen-ü jerge-yin muji-dur čölegtün. arban-ača degegsi qorin-dur kürbesü terigülegsen qulaγayiči-yi köbčiden alaγtun. gindan-dur qoriju küliyegtün, namur-un čaγ-tur sigüküi-dür siltaγan ünen-dür bolγaγtun. des boluγad qamtubar qolaγuju уаbuγsan ed qubiyalčaγsad-i jün nan, küi jeü, güvangdüng, güvangsi-yin maγu aγurtai γajar-tur čölegtün. kedüi qamtu ügesegsen bolbaču tung qamtubar qolaγuju yabuγsan ügei γaγačakü qolaγuγsan-u qoyin-a ed qubiyalčaγsad-i šandung qunan-dur čölegtün. jirγuγan-ača yisün-dür kürbesü terigülegsen qulayayiči-yi jün nan, küi jeü, güvangdüng, güvangsi-yin maγu aγurtai γajar-tur čölegtün. des boluγad qamtubar qolaγuju yabuγsan ed qubiyalčaγsad-i kügüvang, fükiyen-ü jerge-yin muji-dur čölegtün. kedüi qamtu ügesegsen bolbaču tung qamtubar qulaγuju yabuγsan ügei γaγačakü qolaγuγsan-u qoyin-a ed qubiyalčaγsad-i jaγun tasiγur tasiγurda. γurban-ača tabun-dur kürbesü terigülegsen qulaγayiči-yi kügüvang, fükiyen, kiyengsi, jekiyeng, kiyangnan-dur čölegtün. des boluγad qamtubar qolaγuju yabuγsan ed qubiyalčaγsad-i šandung, qunan-dur čölegtün. kedüi qamtu ügesegsen bolbaču tung qamtubar qolaγuju yabuγsan ügei γaγčakü qolaγuγsan-u qoyin-a ed qubiyalčaγsad-i jaγun tasiγur tasiγurda. nigen, qoyar bolbasu terigülegsen qulaγayiči-yi qunan, šandung-dur čölegtün. des boluγad qamtubar qolaγuju yabuγsan ed qubiyaičaγsad-i jaγun tasiγur tasiγurda. kedüi qamtu ügesegsen bolbaču tung qamtubar qolaγuju yabuγsan ügei γaγčakü qolaγuγsan-u qoyin-a ed qubiyalčaγsad-i yeren tasiγur tasiγurda. basa qoni nigen jüyil kemebesü üker, temege, mori-yin ün-e-eče tasurqai öber-e bui, dörben qoni-yi nigen üker, temege, mori bolγan bodulγasuγai. qolaγuγsan qoni dörben-dür ese kürbesü terigülegsen qulaγayiči-yi jaγun tasiγur tasiγurda. des boluγad qamtubar qolaγuju yabuγsan ed qubiyalčaγsad-i yeren tasiγur tasiγurda. kedüi qamtu ügesegsen bolbaču tung qamtubar qolaγuju yabuγsan ügei γaγačakü qolaγuγsan-u qoyin-a ed qubiyalčaγsad-i nayan tasiγur tasiγurda. egüeče degegsi terigülegsen qulaγayiči, des qulaγayiči čölebesü jokiyačid-i mön-kü qaγučin yosuγar čöm örtege-dür tusiyan ögčü jobaqu alban-dur yabuγuluγtun. tasiγur tasiγurdabasu jokiγčid-i mongγolčud-i toγtaγaγsan yosuγar tasiγur tasiγurda. irged-i nuγulju jalqaγan jančiju daγusγaγtun.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname