Mongolian Code 1789

Article 95 - 犯至死罪首賊逃逸未獲,將從賊聽候待質 (ükügülkü yal-a torγabasu jokiqu terigün qulaγai orγuγad bariju oluq-a edüi bolbasu des qulaγai-yi qoriγulju aman öčiküi-yi küliyegülküi anu)

乾隆五十四年十月初四日,奉上谕:據恒瑞等奏請將盜竊商民貨物之蒙古綽可圖達什分別擬罪。起意之綽克圖現今在逃,照例擬絞,獲日絞決。從犯達什,發往煙瘴地方等語。所辦於理尚有未協。蒙古荒野地方,並無牆垣,商人貨物,蒙古人等易于盜竊,必須立法嚴禁,方能示警。今綽克圖起意邀同達什行竊,而綽克圖尚未緝獲,即將從犯達什發遣,則蒙古人等於首犯擬絞之處,不惟無從得知,難以示警,而從犯發遣後,首犯就獲時,伊既知無人質証,必致推诿狡賴,不肯承認。今綽克圖既未經緝獲,將達什綽克圖應得之絞罪,擬議送部監禁,俟緝獲綽克圖審明之日,再將達什照例發遣。如未經緝獲綽克圖,將達什永遠監禁。著爲令。各蒙古地方,嗣後如有似此首犯逃逸者,俱照此辦理。欽此。
tngri-yin tedkügsen-ü tabin dörbedüger on, ebül-ün terigün sar-a-yin dörben-e jarliγ baγulγaγsan anu. kangšüi ner-ün γаjаr-аčа qudalduγan-u irgen-ü yaγum-a jüyil-i qolaγuγsan mongγol čoγtu, dasi-yi ilγan, salγaju yal-a toγtaγaγad sedkil edügsen čoγtu edüge orγuba, qauli yosuγar köbčiden alaqu yal-a torγaγad bariju oluγsan-u qoyin-a köbčiden alasuγai des qulaγai dasi-yi jün nan, güi jen-yin jerge-yin maγu aγurtai γajar-tur čölesügei kemen aγiladqajuqui. ene sidkegsen anu tung yosun-dur jokiqu ügei. mongγol tala γajar-a kerem, sibege ügei-yin tula mongγolčud kilbar-iyar qudalduγan-u kümün-üyаγum-а jüyil-i qolaγuju yabumu i čaγajin-i čingγ-a bolγabasu sayi čegerlel üjügülün čidamui. edüge čoγtu sanaγan edüjü dasi luγ-a neyileged qolaγuju yabuγsan bolai. čoγtu orγuγad bariju oluq-a edüi basa des-i qulaγai-yi čölebesü mongγolčud terigün qulaγai-yi köbčiden alaqu yal-a torγaγsan yabudal-i yerü olju medekü ügei. čegerlel üjügülün ülü čidaqu kemeküi čü bayituγai des qulaγai-yi čölekü γajar-tur ilegegsen-ü qoyin-a terigün qulaγai-yi bariju olbasu aman öčikü kümün ügei-yi medeged saγar ügei tülkin görlejü sidurγu-bar ülü küliyejü abqu bolumui. čoγtu-yi bariju oluq-a edüi-yin tulada dasi-yi čoγtu-yin olbasu jokiqu köbčiden alaqu yal-a torγaγad yabudal-un yamun-dur kürgejü ireged qoriju čoγtu-yi bariju oluγad sigügsen-ü qoyin-a jiči basa dasi-yi qauli yosuγar čöletügei čoγtu-yi bariju ese olbasu dasi-yi egüride qoriγultuγai. egün-i qauli bolγaγad olan mongγol γajar-tur egüeče uruγsi ene metü terigün qulaγai orγuγsan-i čöm yimü sidketügei kemebei.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname