Mongolian Code 1789

Article 134 - 將王等所審事件復控 (vang-ud-un sigügsen kereg-i udarču jaγalduqui anu)

一、將王等審斷事件復控,若仍如該王所審擬,將控告之人罰一九牲畜。若扎薩克貝勒、貝子、公等審斷者,罰五牲畜。若章京等審斷者,罰馬一匹。
nigen jüil, vang-ud-un sigügsen kereg-i udarču jaγalduγad mön-kü vang-ud-un sigügsen yosuγar bolbasu jaγalduγsan kümün-dür yal-a nigen yisün, jasaγ-un beyile, beyise güng-üd-ün sigügsen anu bolbasu tabun mal, jangginar-un sigügsen anu bolbasu nigen mori abtuγai.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname