Mongolian Code 1789

Article 138 - 拿獲逃人,於逃人之主罰兩歲牛 (bosqaγul-i baribasu bosqaγul-un ejen-eče biraγu abqui anu)

一、村落中行走逃人,何人拿獲者,由逃人之主罰兩歲牛一隻,給付拿獲之人,將逃人鞭一百。若隱匿逃人,將隱匿之人罰一九牲畜,給逃人之主。其匿逃之十家長,罰一九牲畜,給逃主之十家長。
nigen jüil, ayil jabsar-a yabuqu bosqaγul-i ken- i -e baribasu bosqaγul-un ejen-eče nigen biraγu abču bariγsan kümün-dür öggüged, bosqaγul-i jaγun tasiγurdamu. bosqaγul-i darubasu, daruγsan kümün-eče nigen yisün mal abču bosqaγul-un ejen-dür öggümüi. bosqaγul-i daruγsan kümün-ü arban ger-ün daruγ-a-ača nigen yisün mal abču bosqaγul-un ejen-ü arban ger-ün daruγ-a-dur öggümüi

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname