Mongolian Code 1789

Article 146 - 王等隱匿殺來投逃人者 (irekü bosqaγul-i alaγsan kümün-i vang-ud daruqu anu)

一、已未管旗王、貝勒、貝子、公、台吉、塔布囊等,若將殺來投逃人之人隱匿者,各罰俸一年;無俸台吉、塔布囊等,罰五九牲畜。以殺死出首之人,王等罰馬十匹;貝勒、貝子、公等,罰馬七匹;台吉、塔布囊等,罰馬五匹,給出首者,遣往伊願往之處。若不承認,令其伯叔發誓。
nigen jüil, irekü bosqaγul-i alaγsan kümün-i jasaγ ba, jasaγ busu vang, beyile, beyise, güng, tayiji, tabunang-ud darubasu, nijeged jil-ün fünglü tasuluγtun. fünglü ügei tayiji, tabunang-ud bolbasu tabuγad yisün mal ab. alaba kemen gerečilegsen kümün-dür vang-ud bolbasu arban mori, beyile, beyise, güng-üd bolbasu doluγan mori, tayiji, tabunang-ud bolbasu tabuγad mori abuγad gereči-dür ögčü, tegün-ü duralaγsan γajar-tur ilege, küliyejü ese abubasu, yeke baγ-a abaγ-a nar-i inu siqaγtun.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname