Mongolian Code 1789

Article 149 - 明出賊人不給拿來 (ile γaruγsan qulaγayiči-yi ača kemebesü ülü ögkü anu)

一、將明出賊人不給擒來,令其脫逃者,已未管旗王、貝勒、貝子、公、台吉、塔布囊等,各罰俸一年;無俸台吉、塔布囊等,各罰五九牲畜。
nigen jüil, ile γaruγsan qulaγayiči-yi bariju ača kemebesü ülü ögkü boluγad aldabasu, jasaγ ba jasaγ busu vang, beyile, beyise, güng, tayiji, tabunang-ud bolbasu nijeged jil-ün fünglü tasuluγtun. fünglü ügei tayiji, tabunang-ud bolbasu tabuγad yisün mal torγaju abuγtun.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname