Mongolian Code 1789

Article 154 - 抄沒賊物賞給獲賊之人 (qulaγayiči-y n keyisgegsen yaγum-a-yi qulaγayiči bariγsan kumün-dür šangnaqu anu)

一、凡拿獲賊犯者,將所抄贓物並所罰牲畜分作二分,一分給付獲賊之人,一分給付事主。
nigen jüil, aliba kümün, qulaγayiči-yi olju baribasu qulaγayiči-yin keyisgegsen yaγum-a kiged. basa abuγsan yal-a-yin mal-i qoyar qubi qubiyaju. nigen qubi inu qulaγayiči-yi bariγsan kümün-dür, šangnaju ög, nigen qubi inu kereg-ün ejen-dür olγaγul.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname