Mongolian Code 1789

Article 156 - 發遣為奴之犯逃竄蒙古地方,無論知情不知情容留者分別治罪 (čölejü boγul bolγaqu yalatu kümün mongγol γajar-tur orγuju oduγčid učir-i medekü ba ülü medekü qalγaju aγuγuluγsan-i ilγan, salγaju yal-a torγaqu anu)

乾隆四十九年九月十一日,刑部會同本院奏准定例

一、嗣後,凡發遣爲奴之犯逃至蒙古地方,如有知情容留藏匿者,杖一百,徒三年。官員,革職,照例治罪。其不知情冒昧容留者,杖八十。已未管旗之王、貝勒、貝子、公、台吉、塔布囊等,如有知情容留發遣爲奴人犯者,罰俸一年;無俸者,各罰二九牲畜。其不知情冒昧容留者,已未管旗之王、貝勒、貝子、公罰俸六個月;副台吉、塔布囊,各罰一九牲畜。其失察之該盟長,罰俸三個月。

tngri-yin tedkügsen-ü döčin yisüdüger on, namur-un segül sar-a-yin arban nigen-e, sigükü yabudal-un yamun-ača man-u yabudal-un yamun luγ-a qamtu neyilejü ayiladqaju toγtaγaγsan qauli.

nigen jüil, egüeče uruγsi aliba čölejü boγul bolγaγsan yalatu arad mongγol γajar-tur orγuju kürügsen-ü qoyin-a učir-i meden qalγaju aγuγulju daruju niγuγčid-i jaγun čibčirγ-a jančiγad, γurban jil üyiledkekü yal-a torγaγtun. tüsimel bolbasu tusiyal-ača bayilγaγad qauli yosuγar yalalaγtun. učir-i ülü medekü omtuγayilan bitegülig-iyer qalγaju aγuγuluγsan-i nayan čibčirγ-a jančiγtun. jasaγ ba jasaγ ügei vang, beyile, beyise, güng tayiji. tabunang-ud kerbe učir-i medeged čölejü boγul bolγaγsan yalatu kümün-i qalγaju aγuγuluγsad bui bolbasu, nigen jil-ün fünglü tasuluγtun, fünglü ügei ten-i qusiγaγad yisün-ü mal γarγuu abuγtun. učir-i ülü medekü omtuγayilan bitegülig-iyer qalγaju aγaγuluγsad-i jasaγ ba jasaγ ügei vang, beyile, beyise, güng-i jirγuγan sar-a-yin fünglü tasuluγtun. tusalaγči tayiji. tabunang-i nijeged yisün-ü mal γarγuu abuγtun, bayičaγaqui-yi aldaγsan qariyatu čiγulγan-u daruγ-a-yi γurban sar-a-yin fünglü tasuluγtun.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname