Mongolian Code 1749

Article 80 - 官員白人偷盗牲口等物將追拿人傷損

一、官員、白人或一二人會合衆人偷盗牲口等物,或事主、或旁人知而追拿,偷盗人反將殺死者,將殺人為首之賊立決,其妻子、家産,給舆事主;從者,并妻子,發在南省,給舆駐防披甲人為奴,家産抄舆事主。若傷人不致死者:將刧賊問斬監候,家産抄舆事主,其妻子本旗收管,俟後審减等,并妻子發隣長,給有功之台吉為奴。其餘并家産妻子,發隣長給舆有功之台吉為奴。

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - 官員品級

II - hukou chayi戶口差役

III - chaojin nagong 朝進納貢

IV - huibing liangbing 會兵亮兵

V - bianshao 邊哨

VI - qiedao 竊盜

VII - renming 人命

VIII - gaoren chushou 告人出首

IX - nahuo taoren 拿獲迯人

X - xiaozui 小罪

XI - lama guiju 喇嘛規矩

XII - shenli zuian 審理罪案

Index

personname

geoname