Mongolian Code 1749

Chapter 7 - renming 人命 (Homicide)

Article 105 - 王等故殺別旗之人

一、凡管旗不管旗王、貝勒等將別旗之人故殺、仇殺、謀殺、議殺者,將殺之人償命。王等,罰馬百匹;貝勒、貝子、公等,罰馬七十匹;台吉、塔布囊等,罰馬五十匹,給舆被殺之妻子。若白人,將起意之人斬監候;從者,絞監候,將伊等家産抄舆被殺之妻子;若為助之人,將妻子、産業,送在鄰長處,賞舆有功之台吉等為奴。

Article 106 - 王等持刃殺属下家奴

一、王等將各所属、及家奴持刃指殺、特殺、仇殺、醉後殺者,罰馬四十匹;貝勒、貝子、公等,罰三十匹;台吉、塔布囊等,罰三九,給舆被殺者之親兄弟。將其妻隨意出之。再,打誤傷人而死,將死之縁故親身出首。若無故,不准出。王、貝勒、貝子、公、台吉、塔布囊,罰俸九月;無俸之台吉、塔布囊等,罰三九。管旗章京以下、白人以上,若各將家奴持刃故殺、醉後殺、特殺、仇殺者,管旗章京、副都統等,罰三九;參領、佐領、驍騎校等,罰二九;白人,罰一九,給被殺者之妻子,并其兄弟皆出旗。再,打誤傷而死者,將縁由告於扎薩克貝勒等。若無仇恨不准出旗,將所罰之牲口收禁。

Article 107 - 毆打死人

一、毆打重傷,五十日內死者,將打之人擬絞監候。

Article 108 - 玩戲誤傷人命

一、玩戲誤傷人命者,罰三九舆之。

Article 109 - 錯失殺人

一、官員、白人等錯失殺人者,若有証見承任免發誓,罰三九舆之。若無証見可疑者,令其發誓。若發誓,罰三九舆之;若不發誓,絞監候。將人眼目傷害者,罰三九。傷手足者,罰一九。若無傷,罰馬。

Article 110 - 夫故殺妻

一、官員、白等人將其妻故殺者,絞監候。若與妻相打错失殺者,罰三九,舆妻親人。若有罪不告於官,私行殺者,罰三九。若持刃射殺、特殺、砍死者,故殺或以木棍打死者,以特殺之罪絞監候。

Article 111 - 奴殺家主

殺家主者,凌遲。

Article 112 - 殺回來之逃人

一、官員迎殺迯回之人者,將為首絞。若白人,將為首一人斬監候,其餘罰三九,給舆指來之貝勒。若無指來之貝勒,一半給舆出首之人,一半入官。

Article 113 - 王等將家人射砍割耳鼻

一、將家人射砍割耳鼻者,管旗不管旗王等,罰五九;貝勒、貝子、公等,罰四九;台吉、塔布囊等,罰三九;官員,罰二九;白人,罰一九。若死,照故殺、特殺例問罪。

Article 114 - 毆打傷眼傷手足

一、毆打傷眼傷手足,罰三九。若不妨事,罰一九。打落婦人之胎者,罰一九。置于惡地、以鞭打者,罰牲口五個。彼此相争者,無論罪。若打落牙齒者,罰一九;若揝落辮子,罰牲口五個。

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - 官員品級

II - hukou chayi戶口差役

III - chaojin nagong 朝進納貢

IV - huibing liangbing 會兵亮兵

V - bianshao 邊哨

VI - qiedao 竊盜

VII - renming 人命

VIII - gaoren chushou 告人出首

IX - nahuo taoren 拿獲迯人

X - xiaozui 小罪

XI - lama guiju 喇嘛規矩

XII - shenli zuian 審理罪案

Index

personname

geoname